33. Парламентарен контрол – същност и форми. Правни последици.

 

Контролът е част от всяка управленска дейност. Държавното управление е невъзможно без упражняването на контрол върху управляващите структури. При констатиране на недостатъци субектът на управление внася съответни корекции в управленските решения.
НС упражнява парламентарен контрол предимно върху висшите органи на изпълнителната власт. Заедно с това чрез специфични организационни средства и методи – анкети и проучвания, извършвани от специални комисии, то упражнява контрол и върху други управленски структури – местни органи, стопански организации и други.
Парламентарният контрол дава възможност да се провери наличието на политическо доверие и поддръжка на правителството от страна на парламента. Той е политически, има за цел да установи как „МС ръководи и осъществява вътрешната и външна политика в съответствие с К и законите” (чл. 105, ал. 1 от К). Негативните констатации за политиката на правителството може да се санкционира чрез снемане на политическото доверие от него. Парламентарният контрол е абсолютно необходим за ефективно функциониране на изпълнителната власт. Законодателната власт губи своя смисъл, ако приетите от нея закони не бъдат ефективно прилагани. Поради това НС не може да бъде безразлично към дейността на изпълнителната власт по изпълнение на законите, въз основа на които се осъществява политиката.
Контролът на НС е за осъществяване главните направления в държавната политика.

Формите на контрол са различни.
Една от тях са отчетите на МС, които той ежегодно представя по изпълнението на държавния бюджет, както и по отделни въпроси от своята политика. Форма на контрол върху политиката на МС и министрите са питанията. Това са въпроси, които народните представители отправят към тях по нормативно установен ред. Питането може да се развие в запитване.
Чл. 90 от К регламентира две основни форми на парламентарен контрол: въпроси и питания. Те са форма на контрол, която се използва предимно от опозицията, с тях се цели да се внесат корекции в дейността на изпълнителната власт. Питанията се отправят по основни въпроси. Те могат да се правят не само по въпроси, които се отнасят пряко до висшите органи на изпълнителната власт, а и до дейността на администрацията, която ги подпомага. Те се отправят чрез председателя на НС в писмена форма. Отговорът може да бъде писмен или устен, дава се само в присъствието на народния представител, който е направил питането. След отговора не могат да стават разисквания и да се правят реплики.
Въпросите на народните представители се отправят до министър-председателя и другите министри. Те са актуални и имат текущ характер, представляват обществен интерес. Имат по-малко значение от питанията.

Постоянните и временни комисии като органи на НС осъществяват парламентарен контрол от негово име. Той има спомагателно значение и се упражнява по въпроси с по-малко социално значение. НС упражнява контрол чрез парламентарни проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи държавни или обществени интереси. За тях НС създава специализирани временни комисии.