28. Велико народно събрание – орган на учредителната власт, статус, компетентност, ред на дейност, актове.

 

Освен на законодателна, изпълнителна и съдебна, властите се делят и на учредителна и учредена.
Учредителна е властта (властническа функция) на специален орган, който приема и ревизира К. С Конституцията той утвърждават основите на гражданското общество, правовата държава, формата на управление.
Учредена е властта, която функционира на основата на разпоредбите на вече съществуващата К. Парламентът е законодателен орган, който твори законите. Учредителна власт у нас е Великото народно събрание. Орган на учредената власт е Народното събрание (обикновено НС).
ВНС има по-многоброен състав от НС, което го прави широко представителен орган. То се състои от 400 народни представители, избрани по общия ред на избирателното законодателство. Изборите за ВНС се произвеждат по инициатива на НС, с мнозинство от 2/3 от всички народни представители.

Чл. 158 – ВНС
– приема нова Конституция
– решава въпроса за изменение територията на Р България и ратифицира международни договори, предвиждащи такива изменения
-решава въпросите за промени във формата на държавно устройство и на държавно управление
– решава въпросите за изменение на чл. 5, ал. 2 (разпоредбите на К имат непосредствено действие) и 4 (международните договори, ратифицирани, по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Р България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат) и чл. 57, ал.1 (основните права на гражданите са неотменими) и 3 (при обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правата предвидени в съответните членове)
– решава въпросите за изменение и допълнение на глава девета от К.

Правомощията на ВНС не могат да бъдат делегирани на НС.
ВНС приема актовете си с мнозинство 2/3 от всички народни представители. Те се гласуват три пъти в различни дни. Актовете се подписват и обнародват от председателя на Събранието в 7-дневен срок от приемането им.
ВНС решава само онези въпроси от своята компетентност, за които е избрано.
В неотложни случаи ВНС може да осъществява функциите на НС.
Пълномощията на ВНС се прекратяват, след като реши въпросите, за които е избрано.