26. Система на държавните органи

 

В системата от функциониращи звена на механизма на държавата трябва да открием органа по няколко критерия:
>> организационно структурно образувание, което се характеризира с определен персонаж (личностен – лице или множество лица с особен юридически статус – съвкупност от правомощия, които определят техните компетентности). При държавния орган – той е създаден, за да реализира правомощията си, т.е. право-задължение. Държавният орган е длъжен да реализира компетентност, длъжен е да разгледа отнесения към него въпрос, има определени срокове. Принципът на мълчаливото съгласие и мълчаливият отказ съществуват.
>> държавният орган издава актове, волеизявления в юридически значими актове на държавата – индивидуални, общи и нормативни административни актове

Държавните органи са изборни и назначаеми. Изборните са свързани с демократичната идея за мандатност. Конституирани са и действат в рамките на разумен срок. Ако мандатът е дълъг, разумно е да е еднократен, и ако е кратък, разумно е да е многократен. По отношение на състава органите са еднолични и колективни. Кворумът е минималният брой членове, необходим за обсъждане на въпрос от своята компетентност. При наличието на колективен орган от голямо значение е мнозинството. Необходимо е мнозинство в условията на кворум за решаване на политически решения. Квалифицирани мнозинства се предвиждат за реализацията на много важни компетентности.
Държавният орган се различава по териториален обхват от централните и местните органи. Разграничение на висши и местни в йерархическа подсистема от органи. Имат обща или специална компетентност. Няма орган в конституционната държава, където са разделени функциите, който да може всичко, да има абсолютно всякаква компетентност. Омбудсманът е държавен орган с компетентност, но без право да издава административни актове.

В КП има тенденция – винаги се търси институция, която да осъществява надзор над надзирателите. КС няма надзиратели – актовете им са окончателни в името на върховенството на К.

Държавният орган е институция, която се създава за управление. Правомощията са изрично записани в закон, а пълномощията са легитимност за участие в държавното управление. Правомощията са овластяване на закон, произтича от волята на органа, който избира или отнема властта.
Система от държавни органи – единство от взаимосвързани и взаимодействащи органи, които функционират в дадена социална среда.