25. Организация и произвеждане на изборите.

>> Насрочване на избори
Изборите се насрочват от президента, а за президент и вицепрезидент от народното събрание с решение. Възможно е при определени обстоятелства да има предсрочни избори за президент или НС при: изтичане на конституционно предвидения мандат; предсрочно прекратяване на мандата на колективни изборни органи или предсрочно прекратяване на мандата на еднолични органи; при необходимост да се произведе втори тур или частичен избор.
Изборите се насрочват най-късно два месеца преди изборния ден.
Предсрочни избори за НС – два случая – когато НС не може да състави правителство или е взето решение за свикване на ВНС.

>> Образуване на избирателни райони и секции
Избирателните райони са формирани въз основа на броя на жителите.
Едномандатен е този район, от който се избира един народен представител. Създават се при прилагане на мажоритарната избирателна система. В многомандатните избирателни райони броят на депутатските мандати е правопропорционален на числеността на населението в района.
Избирателните райони се определят около 50 дни преди изборния ден. Избирателните райони съвпадат с административните области.
Формирането на избирателните секции – избирателна секция се създава, когато броят избиратели е 1000 души. Ако населеното място има повече от 1000 и остатъкът е до 500, те също се включват в тази избирателна секция, ако са повече от 500 се формира нова втора секция

>> Съставяне на избирателни списъци
Вписването в тях е абсолютна юридическа предпоставка за упражняване на избирателните права от гражданите (изисквания: български гражданин, над 18 г., да е избирателно дееспособен, да е адресно регистриран в общината). Списъците съдържат идентифициращи данни за избирателите.

>> Образуване на изборни комисии
ЦИК – назначават се най-късно 60 дни преди изборния ден от президента. ЦИК следят за изпълнението на закона и осъществяват методическо ръководство и контрол върху другите избирателни комисии.
РИК (районни) – съставът на РИК се определя от ЦИК 45 дни преди изборите.
ОИК (общински) – също 45 дни преди изборите
СИК (секционни) – образуват се от общинските 35 дни преди изборния ден

>> Регистриране на кандидатите
Могат да се издигат неограничен брой кандидати. Субекти на правото да издигат кандидати са политическите партии, коалиции, обществените организации и избирателите. Партиите трябва да са вписани в СГС – това е юридическо основание да бъдат регистрирани в ЦИК – не по-късно от 30 дни преди изборите. Нужните документи за регистрацията са: предложение от централното ръководство или от инициативен комитет; писмено съгласие на кандидата да бъде регистриран от името на партията; декларация от кандидата, че има само българско гражданство.

>> Предизборна кампания
Многостранна политическа дейност, предназначена да мотивира изборното поведение на гласоподавателя. Започва 30 дни преди изборния ден и приключва 24 часа преди самите избори.

>> Гласуване
Чрез него избирателят осъществява своето активно избирателно право. Избирателят по съвест изразява своето отношение към предложените кандидати. Гласоподаването е лично, провежда се в неработен ден. Избирателят удостоверява самоличността си при гласуване.

>> Преброяване на бюлетините, определяне на изборните резултати
В разпределянето на мандатите участват само партии и коалиции, които са получили най-малко 4% от действителните гласове.
Недействителност на бюлетините: когато са намерени в кутията без плик; когато в плика има повече от една бюлетина на различни партии; когато не са по установения образец. Недействителни са и бюлетините, когато в избирателния плик са поставени две или повече за един и същ вид избор.

>> Втори тур на гласуване и предсрочен избор
Изборът се счита за действителен, ако в гласуването са взели участие повече от половината от всички избиратели по избирателните списъци. Избрани са кандидатите с повече от половината от общия брой на действителните гласове. Иначе се провежда втори тур в срок от една седмица. При второто гласуване се състезават първите две кандидатпрезидентски двойки, получили най-много гласове при първото гласуване.
Предсрочни избори – само за еднолични органи.