22. Основни задължения на гражданите – характеристика. Обвързаност на правата със задълженията.

 

Гражданското общество се характеризира с широки права и свободи на човека, но не трябва да бъде нарушен балансът между тях. Правата и свободите са конституционно регламентирани и защитени. Изпълнението на задълженията е израз на отговорност на гражданите пред обществото. Правата и задълженията са взаимно свързани. За разлика от правата задълженията удовлетворяват обществените и държавни интереси и чрез тях – интересите на гражданите. Субекти на задълженията са правоспособните, чужденците, лицата без гражданство. За неизпълнение се носи административна и наказателна отговорност. Задължително е училищното обучение до 16 г.

>> Основно задължение е да се спазват и изпълняват К и законите;
>> задължение за защита на отечеството – то е дълг и чест на всеки български гражданин. Измяната и предателството към Отечеството са най-тежките престъпления и се наказват с цялата строгост на закона.
>> Гражданите имат и задължение да плащат данъци и такси, установени със закон съобразно техните доходи, имущество и извършени услуги. Таксите са възмездно плащане и се дължат за извършени услуги или за издадени документи.
>> Конституцията задължава гражданите да оказват съдействие на държавата и обществото.