20. Политически права и свободи – обща характеристика, видове.

 

Те създават възможност гражданите да участват в политическия живот и в осъществяване на държавната власт или в дейността на държавните органи. Една част от политическите права са формулирани в съответствие с Пакта за граждански и политически права. Политическата свобода е възможността на гражданина по вътрешна убеденост свободно да определи своето поведение в политическия живот и отношението си към политическите институции (в осъществяване на публ. власт). Тези права се реализират чрез правоотношение между гражданите и политическите институции. Видове политически права:

1) Избирателно право – то дава възможност за участие във формирането на държавни представителни и други изборни органи. Чрез избирателното право гражданите конституират политическо представителство. Чл. 42 ал. 1 – гражданите, навършили 18 г. имат право да избират държавни органи, да бъдат избирани в местни органи и да участват в допитване до народа. Лишени от тези права са гражданите, поставени под запрещение и изтърпяващи наказание – лишаване от свобода. Закони за организиране и провеждане на избори: за ВНС, народни представители, президент и вицепрезидент, местни, Закон за допитване до народа.

2) Свобода на словото – К. постановява, че печатът и др. средства за масова информация са совободни и не подлежат на цензура (чл.40). Това е форма за осъществяване свободата на словото и да се изразява мнение по въпроси от обществено-политическия живот; свобода на убеждение. Това е фундаментален принцип на всяко демократично общество (свобода на кандидатиране за народен представител, партии и коалиции, на достъп до средствата за масово осведомяване).
Свободата на словото предполага утвърдено вътрешно чувство у гражданина за свобода на мисълта, убежденията и мненията. Свободата на словото е фумдаментален принцип, в/у който се основава съществуването, и развтието на всяко демократично общество. Правните субекти са равнопоставени при упражняване на свободата на словото чрез средствата за масово осведомяване и печата.
Свободата на печата и електронните медии не е абсолютна. Тя може да бъде ограничавана в в случаите и по начин, определен в К.
Ограничения:
а) спиране на печатно издание – със съдебен акт се прекратява издаването на един информационен носител;
б) конфискация – отнемане по решение на съд. власт на 1 или повече броеве на едно периодично издание, без то да се спира.

3) Право на събрания и манифестации (чл. 43) – гражданите могат да се събират мирно и без оръжие. Това са форми на колективно изразяване на отношение на гражданите към политически, икономически, културни и др. въпроси. Уредени са в Закона за събрания, митинги и манифестации.

4) К. регламентира правото на гражданите свободно и доброволно да се сдружават – чл. 44. това е основно право на личността. То “съчетава либералната идея за свободата на индивида с колективистичната идея за обединяване усилията на повече хора за подтигане на определени цели” (РКС ном.10,1994) По смисъла на К. сдруженията на гражданите са разнородни по характер и цел обществествени (недържавни) формирования. Два вида сдружения:
а) организации за постигане на стопански цели – кооперации
б) организации с идеална цел – според предмета на дейност да се подразделят на политически партии, синдикални формации и др. с идеална цел.
К забранява (чл. 44 ал.2) създаването на организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури или се стремят да постигнат целите си чрез насилие.
Сдруженията на гражданите се регистрират в съда и на това основание придобиват качеството на ЮЛ. Сдруженията на гражданите с идеална цел се регистрират по реда на ЗЛС, З-н за пол. партии, ГПК, КТ. Сдруженията на граждани със стопанска цел – Закон за кооперации и за ЖСК.
Държавата и многопартийната система са гаранция за политическата свобода на гражданите, но въпреки това политическите процеси в обществото не трябва да се идеализират. Все още съществуват завоалирани форми на ограничаване на политическата свобода у нас.