16. Конституционноправен статус на гражданите н Р. България. Конституционна основа на статуса на чужденците и лицата без гражданство.

 

 1. Елементите на конституционния статут на гражданите обхващат:
  – института на гражданството;
  – принципите на правното положение на гражданите и основните начала на гражданската свобода;
  – основните права, свободи и задължения на гражданите;
  – конституционни гаранции на основните права.

  Традиционно гражданството се дефинира като трайна политикоправна връзка или принадлежност на физическите лица към определена държава. По този начин гражданството, заедно със суверенитета, територията и институциите, е една от задължителните характеристики на националната държава. Неговата природа не зависи от политическия режим на републиките, който в голяма степен предопределя състоянието на гражданска свобода и реализацията на основните права.

  2. Принципи на конституционния статус на гражданите:
  а) Всеобщността на основните права на човека: предполага международноправното и вътрешноправното признаване и скрепяване с юридически гаранции на основните човешки права на всеки индивид, независимо от гражданството, което той притежава или ако е апатрид. КРБ провъзгласява този принцип в чл. 26: (1) „Гражданите на Р България, където и да се намират, имат всички права и задължения по тази Конституция“ (2) „Чужденците, които пребивават в Р България, имат всички права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват българско гражданство.
  б) Принципът на равенството: равните в правата, задълженията и гаранциите си индивиди имат право на равно третиране пред закона и еднаква защита от държавните иснституции. Юридическото равенство не следва да се отъждествява със социалното равенство: чл 6 КРБ: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойство и права”. Забранени са и ограничения на правата или създаването на привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
  в) Принципът на неотменимостта и неотчуждаемостта на основните права на човека означава, че основните свободи са изначално присъщи и валидни по отношение на всяко човешко същество. КРБ допуска изменение на тези неподлежащи на ограничения права, само при изключително усложнения ред за осъществяване на учредителната власт чрез ВНС, като по този начин практически ги прави невъзможни за дерогиране.
  г) Принципът на пропорционалността позволява да бъдат допуснати относителни ограничения на основните права на индивид или група лица, когато това изисква оправдан публичен интерес. Този принцип би могъл да се изведе от чл. 31 КРБ

  3. Конституционна основа на статуса на чужденците и лицата без гражданство
  Чужденец е всяко лице, което не е български гражданин. Лицата, които притежават двойно гражданство се наричатбипатриди, а лицата без гражданство – апатриди. В унитарната държава едно лице притежава едно национално гражданство, докато във федерациите и конфедерациите – двойно гражданство (на държавата член, и на съюзната държава). Поначало правният статус на гражданите и чужденците е еднакъв, доколкото за определени права и задължение не се изисква българско гражданство. РБ предоставя убежища на чужденци, които по политически причини не са желани в страната си. Правото на убежище не е равнозначно със статута на бежанец. Убежище се получава по-лесно, но след определено време чужденците трябва да напуснат. Статут на бежанците е статут на постояннопребиваващи, който предоставя повече социално-икономически възможности на тези чужденци.