13. Пряко осъществяване на държавната власт – форми. Конституционна и законова уредба.

 

Според Конституцията (чл. 1 ал.2) държавната власт се осъществява непосредствено от народа и чрез органите, предвидени в К-ята. Всъщност това са двете форми за осъществяване на публична власт. Народът осъществява непосредствено държавната власт чрез формите на пряката демокрация. Тя е средство за осъществяване на държавна власт чрез пряко, императивно волеизявление на политически дееспособните граждани. При пряката демокрация народът непосредствено решава въпроси от общодържавно или местно значение. Това са властнически решения, които имат юридически императивен характер и пораждат непосредствено правни последици, без да се нуждаят от последващо утвърждаване от държавен орган.

Редът за прякото участтие на гражданите – в Закона за допитване до народа (ЗДН). Съгласно този З-н формите за пряко участие са 4:
1. Национален референдум – решават се основни въпроси, които са от компетенцията на НС. Чрез него не могат да се решават въпроси от компетенцията на ВНС, КС и съдебните органи, както и въпроси за изменение и допълнение на К-ята, за държавния бюджет и данъчното облагане, както и др. въпроси, за които със закон е предвиден специален ред.

2. Местен референдум – в община, район, кметство или нас. място.
За х-ра на плебисцита (лат. Plebiscitum – решение на народа) се поддържат различни мнения. Най-приемливо, но не безспорно е: способ за решаване на въпроси с м/унар. значимост.

3. Общо събрание на населението – за местни въпроси в общини, райони, кметства, нас. места и квартали.
4. Подписка – гражданите правят предложения до общ. съвети за решаване на въпроси от местно значение. Затова подписката не е форма на пряко народовластие.

К-ята предоставя правомощия на НС да определи въпроса, по който да се произведе национален референдум. В З-на за местното самоуправление съществуват няколко текста, които регламентират провеждането на местни референдуми. Законът за допитване до народа регламентира способите и правните механизми за пряко осъществяване на държавна власт от народа. Регламентирани са националния и местния референдум, общото събрание на населението и подписката като фирми на проявление на пряката демокрация. Право на участие имат полиически дееспособните граждани, т.е. имащите избирателни права.