8.Териториални органи на изпълнителната власт

 

В България както в повечето европейски държави е установена система на административно и териториално деление. Това са нивата на териториална организация, които са възприети както у нас, така и в повечето д. по света . АТ единици определят и ограниченията в териториалната компетентност на местните изп органи. Местните изп органи са част от с-мата на изп органи на България. Тяхна основна характеристика е ограничената за съответната административно-т или териториална единица пространствена компетентност. Това означава, че те могат да извършват правомерна властническа компетентност само в рамките на съответната АТ единица. На ниво община има 2 вида местни изпълнителни органи. Единия вид местни изп органи са тези, които са поделения на централната държавна администрация. Тяхната компетентност е ограничена за съответната община. Те обаче са подчинени на някое от централните ведомства. Това означава, че тяхната дейност е на територията на общината, но властническите им правомощия произтичат от факта, че са част от определена ведомствена система. Такъв е случаят с образование, здравеопазване в отделенията на МВР и др. Другата с-ма от общ органи е свързана с осъществяване на местното самоуправление. Това са органи, които се занимават с осъществяване на изп дейност при решаването на въпроси от местно значение. Пример за това е кмета на общината, кмета на населеното място, кмета на района и кмета на кметство. Освен тях трябва да се посочат органите, структурите и звената на общинската администрация. Те са подчинени на кмета на общината. Той се явява техен горестоящ орган. Кмета назначава заместник-кметове и секретар на общината. Заместник кметовете са специализирани местни, изпълнителни органи, при определени условия те заместват кмета и ръководят части от общинската администрация. В общината се избира и секретар. Секретарят на общината е местен изп орган с обща компетентност. Той осъществява дейност по организиране на общинската администрация, организиране на изборите и др.

На ниво област се формира областна администрация.На чело на областта стои областен управител, който се назначава с решение на правителството. Предвидено е съществуването на заместник-областни управители. Те се назначават със заповед на заместник-министър председателя. Тяхната дейност се подпомага от областната администрация. Това са специализирани звена и отдели, които подпомагат областния управител в различни направления. Областният управител е израз на деконцентрацията на държавната власт. Това означава, че МС назначава областния управител – той провежда държавна политика и отговаря за съответствието между местните и националните интереси. Освен това той осъществява административен контрол на територията на областта и отговаря за д собственост на територията на областта. Чрез него правителството си осигурява представител за съответната област. Като такъв той отговаря пред правителството за състоянието на областта. По същество той е орган на централната власт, а задълженията и компетентността му са ограничени в рамките на областта

.