6. Централни органи на изпълнителната власт

 

Административният апарат представлява система от йерархически подредени органи и учреждения. Тя има пирамидална структура и се състои от органи, които заемат своето място в организацията на държавата. Начело на изпълнителната власт и начело на системата от изпълнителните органи стои МС. Уредбата на МС се съдържа в КРБ, правилника за организация и дейност на МС и правилника за организация и дейност на НС, а също и в ЗА. Това е колегиален орган с обща компетентност – централен изпълнителен орган. Той осъществява общото ръководство на държавната администрация и носи отговорност за обществения ред и националната сигурност. В България състава на МС е от МП, заместник-министър председатели и министри. В България е възможно МП да поеме и някое министерство. Такава възможност има и за заместник-министър председателите. Министрите са членове на МС и са 2 вида: министър, който оглавява министерство и министър, който не оглавява министерство. Последният в политическата практика се нарича министър „без портфейл”. Тези министри обикновено се избират и стават членове на МС, за да се отговори на определени вътрешнопартийни или коалиционни баланси. В историята на Третата бг държава министърът „без портфейл” е често явление. МС, кабинет и правителство са синоними, съгласно К. Те са състава на МС, така както е избран от НС. Разлика има в други държави. При тях под кабинет се разбира част от състава на МС, тоест най-важните министри или тези, които са най-доверени на МП. Това са хората, които се събират в кабинета на МП (най-често пример за това е Англия). МП е едноличен орган на централната изпълнителна власт с обща компетентност. В България МП е натоварен със самостоятелни правомощия и затова се разглежда като самостоятелен държавен, централен, изпълнителен орган с обща компетентност. Едно от неговите задължения е да ръководи правителството, да изготвя дневния ред на МС и да назначава сам определена категория длъжностни лица. При необходимост може да възлага част от задълженията си на някой от заместник-министър председателите. Министрите са държавни, централни, изпълнителни органи, които осъществяват държавната политика в определени области. Държавният орган е министърът, министерството е система от звена и служби, които подпомагат министъра при осъществяване на неговата дейност. Министерството освен че е система от звена и органи, се нарича още ведомство. Система от еднородни или сродни звена, които подпомагат ведомствения ръководител. Ведомствата са 2 вида: с ранг на министерство и без ранг на министерство. Какво е ведомствена система и ведомствена зависимост? Те са един от средно-любимите въпроси за изпит (всеки 4-5). Съгласно ЗА съществува още държавни агенции и държавни комисии. Държавната агенция е ведомство без ранг на министерство. Начело стои председател, който е назначен със заповед на МП. Изключение от това прави ДАНС – там назначаването става с указ на президента. Освен това има и държавни комисии (колегиални органи). Те имат определен състав, който се формира по различен начин.