47. Управление в областта на енергетиката

 

Основни НА – Директива 2009/72/ЕО (ТРЯЯЯЯЯС) относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия, регламент ЕО/713/2009 за съставяне на агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия, Закон за енергетиката, Закон за енергийната ефективност, Закон за енергията от възобновяеми източници, Закон за безопасното използване на ядрената енергия. Основният ни НА е ЗЕ! Пак няма да ви занимавам с органи, които имат компетентност на европейско ниво, само вътрешни. Компетентност имат НС (освен закони, определя и енергийна стратегия, както и национална стратегия по енергийна ефективност), МС (осъществява общото ръководство в областта на енергетиката, изпълнява приетата от НС енергийна стратегия и приема национален план за действие за енергията от възобновяеми източници), министърът на енергетиката (разделиха енергетика и икономика, а законът още не е разделен!), Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Отделни правомощия също имат министъра на националното развитие и благоустройството, изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и министърът на околната среда и водите. Министърът на енергетиката (на Капков риск и отговорност) одобрява програми и стратегии за преструктуриране на енергетиката, утвърждава нормативи за резервите на горива, осъществява контрол в предвидените от закона случаи и др. ДЕКЕВР е независим, специализиран държавен орган. Тя е колективен орган, който се състои от 7 членове, в това число и председател. Председателите и членовете се избират и освобождават с решение на МС и се назначават със заповед на МП. Мандатът им е 5 години с възможност за не повече от 2 пълни последователни мандата. Комисията се произнася с решения, които могат да бъдат индивидуални или ОАА. По отношение на производството по издаване на ОАА ЗЕ предвижда специални правила, които регулират общите по АПК. Правомощията на ДЕКЕВР са уредени в чл.21 ЗЕ. Тя издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема с лицензи, приема подзаконови НА, одобрява общите условия на договор за  одобрява правилата за потребителите на енергийни услуги, утвърждава, одобрява или определя цените на енергия на регулирания енергиен пазар. Според ЗЕ наред с министъра на енергетиката, изпълнителният директор на АУЕР е специализираният орган, който провежда държавната политика по повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. Той се назначава и освобождава от длъжност от министъра, съгласувано с министър-председателя.

Административно-наказателни разпоредби. ЗЕ предвижда състави на административни нарушения, като актосъставители на тези нарушения могат да бъдат оправомощени от министъра на енергетиката съответно от председателя на ДЕКЕВР длъжностни лица, а административно наказващи органи са министърът на енергетиката и председателят на ДЕКЕВР. Производството се провежда по реда на ЗАНН. Съгласно нормата на чл. 255 ЗЕ пострадали от нарушението лица могат да предявят искане за обезщетение на вреди в размер на 20 000 лева. По Закона за енергийната ефективност нарушенията се установяват от упълномощени от изпълнителния директор на АУЕР лица, а административно наказващ орган е изпълнителният директор. Редът е този на ЗАНН. За нарушенията в чиито състави се съдържат в ЗЕВИ административно наказващи органи са министърът на околната среда и водите, председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, изпълнителният директор на АУЕР и председателя на ДАМТН (държавна агенция за метеорологичен и технически надзор).