43. Управление на отбраната

 

Нормативната основа на управлението на отбраната се съдържа основно в К, Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС), Закона за военната полиция (ЗВП) и Закона за резерва на въоръжените сили (ЗРВС). Органите, които имат ангажименти по отбраната са 2 вида – с обща компетентност и със специална компетентност. С обща компетентност са НС, президента на РБ, МС, кметовете и областните управители. Част от техните правомощия са свързани с отбраната на страната. Специализираните органи са министърът на отбраната, министрите на вътрешните работи и на финансите, ръководителят на БНБ, министърът на транспорта и технологиите. Към президента на републиката е създаден консултативен съвет по национална сигурност. За този съвет е гласуван и специален закон. Към министър-председателя е създаден съвет по сигурността, към министъра на отбраната е създаден съвет по отбрана – това е съвещателен орган. Отбраната, съгласно чл. 3, е система от политически, икономически, военни, социални и други дейности за осигуряване на стабилна свобода на сигурност и за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на териториалната цялост и независимост на държавата. Освен фактор в отбраната на страната са въоръжените сили. Те включват няколко структури. Това са българската армия, служба военна полиция, служба военна информация, военномедицинска академия, националната гвардейска част, резерва на въоръжените сили и други. Специализиран орган е началникът на отбраната. Българската армия включва съвместно командване на силите и трите вида въоръжени сили – сухопътни, военновъздушни и военноморски сили. Особено сериозни са правомощията на президента. Той е върховен главнокомандващ, а според едно решение на КС е конкретизирано, че той е върховен главнокомандващ на военните сили и в мирно и във военно време. Той назначава и освобождава висшия команден състав на армията, освен това определя структурата на висшия команден състав на армията, а също така и структурата на въоръжените сили по предложение на МС. Той председателства консултативния съвет по национална сигурност, а също така при определени ситуации и върховното главно командване. Законът за военната полиция определя дейностите на военната полиция, която е част от въоръжените сили на РБ и е в структурата на българската армия. Тя има задачи по обществения ред, охранителна дейност, пропусквателния режим на дейности и действия в българската армия. Може да извършва оперативно-издирвателна дейност. Може да събира съответния тип информация. В Закона за резерва на въоръжените сили са уредени обществените отношения, свързани с подготовката на гражданите за защита на отечеството. Резервът се комплектува на 2 принципа – доброволен и задължителен. Задължителният резерв е за тия граждани, които имат специална подготовка и могат да получат мобилизационно назначение. Доброволния резерв включва такива граждани, които са изразили желание да служат в резерва или при определени условия да предоставят техника. Те придобиват особен юридически статус, наречен резервист, а техниката става техника-резерв. Лицата от резерва имат задължения и права, предвидени в Закона за резерва и в Закона за отбраната и въоръжените сили. Органите по ръководството на резерва са НС, президентът, МС, министрите на отбраната, областните управители и кметовете на общини. Специфичен орган е централното военно окръжие. Резервистите могат да бъдат призовани на активна военна служба, тогава те придобиват статуса на военнослужещи. Резервистите подлежат на военен отчет. В областта на отбраната се издават различни АА. Тези, които са свързани непосредствено с отбраната и националната сигурност, не подлежат на съдебен надзор. Това са актове по преместването на военни части, участие в мисии в чужбина, изпълнение на съюзнически задължения. Тези актове на подлежат на съдебен надзор и са изрично изключени от АПК. ИАА по назначаването на военнослужещи, по уволняването, по прилагането на различни мерки подлежат на съдебен надзор. Най-често на съдебен надзор подлежат уволненията на кадрови военнослужещи. Уволненията на офицери от армията се разглеждат от ВАС, тъй като за тях орган по назначаването е министърът на отбраната.
Желая ви приятен ден!