42. Управление в областта на обществения ред

 

Легално определение за понятието за обществен ред няма. Основните му съставки са защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, защита правата и свободите на гражданите и опазване на техния живот, здраве и имущество, защита при бедствия, защита от тероризъм и т.н. Основният НА в тази област е ЗМВР. Настоящият закон е приет юли месец миналата година. Очакват се промени тази година. Всички дейности, които влизат в компетентността на органите на МВР са изброени в чл.6 ЗМВР. Те са оперативно-издирвателна, охранителна, дейност по разследване на престъпления, осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации, също така информационна и административно-наказателна дейност. Други дейности могат да се предоставят само със закон. Освен министъра на вътрешните работи като орган със специална компетентност, други органи с правомощия в тази област са НС и МС. Основните структури на МВР са главните дирекции, областните дирекции, дирекции и административни дирекции. Структури на МВР са и специализираният отряд за борба с тероризма, академията на МВР, научно-изследователските и научните институти към МВР. Главните дирекции са Главна дирекция криминална полиция, Главна дирекция охранителна полиция, Главна дирекция гранична полиция и Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Те са юридически лица. Областните дирекции се създават на териториален принцип като районите им на действие се определят с акт на МС по предложение на министъра и също са ЮЛ. Министърът може със заповед да създава и закрива районни управления в рамките на съответната областна дирекция. Управление на МВР. Министърът на вътрешните работи е едноличният, централен орган на изпълнителната власт със специална компетентност по областта. Той има следните правомощия: представлява МВР, осъществява международното сътрудничество, създава и закрива звена извън тези, създадени със закон, предлага проекта за бюджет на МВР, управлява човешките ресурси, издава правилници, наредби, инструкции и заповеди. В дейността си се подпомага от заместник-министри, главен секретар и политически кабинет. Главният секретар на МВР е висша професионална длъжност (не политик), която може да бъде заета само от лице със стаж не по-малко от 7 години, структурите за сигурност или за опазване на обществения ред, от които поне 1/3 на ръководна длъжност. В дейността си той може да бъде подпомаган от заместник-главен секретар. Директорите на главните дирекции осъществяват общото и непосредственото им ръководство, управляват човешките ресурси в съответната дирекция, представляват юридическото лице и т.н. Те са пряко подчинени на главния секретар. Областните дирекции се ръководят от директори също пряко подчинени на главния секретар. Дейностите, които извършват съответните дирекции, са уредени в ЗМВР. Оперативно-издирвателната дейност е дейност по предотвратяване, разкриване и документиране на престъпления и опазване на обществения ред. Охранителната дейност е дейност по опазване на обществения ред и осигуряване на безопасността по движение по пътищата. Информационната дейност е дейност по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, използване и предоставяне на информация на потребители от МВР, на държавни органи, организации, ЮЛ и граждани. Правомощията на полицейските органи са нормирани от чл.61 и нататък в ЗМВР. Полицейските органи извършват разследване по реда на НПК. Могат да издават разпореждания за държавни органи, организации, граждани и ЮЛ, когато това е необходимо за осъществяване на функциите им. Могат да регистрират лица, които са привлечени като обвиняеми за извършено престъпление от общ характер. Могат да задържат лице в предвидените от закона случаи, да извършват обиск на лице, да проверяват личните му вещи и т.н. При изпълнение на служебните си задължения органите на МВР могат да използват физическа сила и помощни средства само ако това е абсолютно необходимо при противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане при задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на полицейските органи, при нападение срещу граждани и полицейски органи и т.н. Оръжие може да се използва в следните ситуации: при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие, след предупреждение при задържане на лице, извършващо или извършило престъпление от общ характер, ако то оказва съпротива или се опита да избяга, при освобождаване на заложници или отвлечени лица и др.

Държавна служба в МВР. Служителите се разделят в няколко категории – висши ръководни, старши ръководни, ръководни, старши експертни, експертни, изпълнителски и младши изпълнителски длъжности. Служителите на МВР не могат да членуват в ПП, да осъществяват политическа дейност, да изразяват политически възгледи и да предприемат други действия по служба, с които се нарушава политическият им неутралитет. Служителите в МВР се назначават след провеждане на конкурс. Такива могат да бъдат само дееспособни лица, които притежават само българско гражданство. Главният секретар се назначава от МС по предложение на министъра със срок от 5 години и е несменяем освен при настъпване при някое от изчерпателно описаните от закона основания. Министърът на вътрешните работи назначава служителите на висшите ръководни длъжности, старшите ръководни служители, ръководните, старшите експертни и експертните. Директорите назначава служителите на младши изпълнителски длъжности и стажантите. ЗМВР предвижда специален по отношение на закона служител, ред за определяне на възнагражденията, отпуските, почивките, наградите и т.н. Дисциплинарните нарушения са в чл. 194 ЗМВР. Неизпълнение на разпоредбите на ЗМВР и разпорежданията на министрите, главния секретар и преките ръководители, неизпълнение на служебните задължения, неспазване на служебните правомощия, неспазване на правилата на етичния кодекс в МВР. Дисциплинарното наказание се налага не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и 1 година от извършването. Наказанията са мъмрене, писмено предупреждение, порицание, забрана за повишаване в длъжност за срок от 1 до 3 години, понижаване в длъжност за срок до 1 година и уволнение. Служителите на МВР могат да бъдат с преимуществена отговорност.

Административната принуда и наказанията. В чл.255 ЗМВР е уредено прилагането на ПАМ. Такива се налагат от министъра или оправомощено от него лице в случай на установяване и преустановяване на нарушения, свързани с изпълнения и нарушения на закона. Органите на МВР могат да спират строителство, въвеждане в експлоатация или използване на обекти, инсталации, уреди и съоръжения, както и да спират други дейности, които създават опасност за националната сигурност и обществения ред, за възникването на пожари и производствени аварии. Заповедите, с които се прилага съответната ПАМ, се оспорват по реда на АПК и подлежат на незабавно изпълнение. Догодина ще видите, че принципът е да не се изпълнява, докато актът не е станал окончателен. За неизпълнение на административни нарушения по ЗМВР е предвидено налагането на административното наказание глоба. Актовете за установяване на нарушения се съставят от съответните компетентни лица към МВР, а наказателните постановления се издават от министъра или оправомощени от него длъжностни лица, а реда е този на ЗАНН. Толкоз.