41. Управление на културата, спорта и туризма.

 

Един приятен въпрос. Основните принципи и приоритети, насоки на националната културна политика са определени от Закона за развитие и закрила на културата. Култура е дейността по създаването, проучването и разпространението на културните ценности. Съгласно Закона за културното наследство културна ценност е нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие или дейност, природна даденост или феномен (баси кефа), което е от значение за обществото и има научна или културна стойност. Не са културни ценности машинно сечените монети (нямат научна стойност с изключение на редките екземпляри), машинно сечените предмети, които не носят знак на своите автори или са произведени в големи количества, не са културни ценности и произведения на изкуството, които не са по-стари от 50 години, не са културни ценности и антикварните предмети, които не са по-стари от 100 години. Органи, които имат правомощия в управлението на културата, са министърът на културата (подпомаган от обществено експертни съвети и комисии – в тях участват представители на творческите съюзи, отделни творци известни), Българските културни институти в чужбина (държавни институции и се ръководят от министъра на културата методически), Общинските съвети (могат да приемат решения за финансиране на културни организации и проекти).

Управление на спортаааааа. Обществените отношения са уредени в Закона за физическото възпитание и спорта и правилника за неговото прилагане. ДО са МС (националната политика в тази област и предлага на НС национална стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта, (както и да спортува); тази стратегия съвпада с олимпийския цикъл (4 години)), министърът на младежта и спорта (държавната политика в областта на спорта), спортните организации (много интересен субект – неправителствени организации, ЮЛ, които са оправомощени от законодателя да извършват организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт. Това са известните ви спортни федерации, колеги. Те трябва да организират тренировъчната, състезателна дейност – те администрират дадения вид спорт. НПО осъществява властнически правомощия, разбирате ли за какво ви говоря. Законодателят даже им е дал правото да се саморегулират и да приемат НАА.

Туризъм. Обществените отношения се уреждат от едноименния Закон за туризма. Туристически дейности са туроператорска, хотелиерството, ресторантьорството, предоставянето на туристически услуги от популярните видове (морски, ски, културни, еко, всякакви видове туризъм). Органи за управление на туризма са МС (държавна политика в областта; той утвърждава по предложение на министъра на икономиката и министъра на туризма национална стратегия за развитие на туризма), Национален съвет по туризъм (който е консултативен орган – за украса), областният управител (областната стратегия за туризъм), кмета на общината (общинска стратегия за развитие на туризма). Територията на цялата страна е разделена на туристически райони с цел формиране на национален туристически продукт с неговия маркетинг и реклама. Туристическият район се управлява от Организации за управление на туристическия район, които са доброволни. Туристическите сдружения! Те са регионални или местни, браншови, продуктови или професионални. Те имат и функции с координиране на действията, свързани с рекламата и маркетинга на туристическите продукти. Повече подробности в тази сфера може да се прочете в нормативната уредба (например колко трябва да е дължината на покривката на масите в четири-звездните хотели). Успех на изпита!