37. Управление на транспорта, пътищата и съобщенията.

 

Нормативната уредба за управление на транспорта се съдържа в Закона за автомобилните превози, за морските пространства и т.н. (*). ДО по управление на транспорта е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той осъществява своите правомощия в областта на транспорта като разработва стратегия за развитие и преструктуриране на транспорта съвместно с министъра на регионалното развитие предлага на МС и стратегия за развитие на пътната инфраструктура. Именно министърът трябва да доставя условия за безопасност в търговското плаване, гражданското въздухоплаване и ЖП транспорта и да спазва тези условия. Именно той е този, който да разследва произшествия, свързани с транспорта. Именно той определя и документите, които са необходими за издаване на различни лицензи, документи, които са нужни на превозвачите. По отношение на автомобилния транспорт министърът се подпомага от Изпълнителна агенция автомобилна администрация (ЮЛ на бюджетна издръжка, седалище София). Относно ЖП транспорта министърът се подпомага от Изпълнителна агенция ЖП администрация. Относно въздушния транспорт – министърът се подпомага от Главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация. Относно водния транспорт – Изпълнителна агенция морска администрация. Всички тези агенции са държавни институции (ЮЛ на държавна поръчка). Морската администрация обаче има регионални структури – Бургас, Варна, Русе, Лом. Относно управлението на пътищата основен орган, който определя политиката за планирането, изграждането, поддържането на пътната инфраструктура е МС. Важни функции при управлението на пътищата има министърът на транспорта и министърът на регионалното развитие. Освен това има Агенция пътна инфраструктура, която също има бюджетна издръжка.

Пътищата се управляват в зависимост от тяхната собственост. На първо място републиканските пътища се управляват от Агенция пътна инфраструктура и от национална компания Стратегически инфраструктурни проекти. Общинските пътища се управляват от съответните кметове на общини. Частните пътища се управляват от техните собственици. Републиканските пътища са изключителна държавна собственост, колеги. Общинските пътища са публична общинска собственост. Всяко изграждане, преструктуриране на пътна инфраструктура задължително се съгласува с Агенция пътна инфраструктура. Дори пътят да е частна собственост частният собственик задължително трябва да съгласува всички дейности, свързани с пътя, с Агенция пътна инфраструктура.

Управление на съобщенията. Секторната политика за управление на съобщенията се определя от МС, но и от министърът на транспорта и съобщенията. Пощенските услуги са приемане и доставка на пощенски пратки. Дейността включва парични преводи, куриерски услуги. Когато пратките съдържат класифицирана информация, всички тези дейности се извършват от МВР. Тази информация е определена от Закона за класифицирана информация – която съдържа някаква държавна, служебна тайна и чието използване може да доведе определени рискове. Тогава не е отговорен министърът на транспорта, а МВР. Функции – регулиране контрол на пощенските услуги и електронните съобщения се извършват от КРС. КРС (някаква комисия) е независим ДО. Тя се състои от петима членове (издържа се от НС). Всяка година КРС предоставя на НС, на президента и на МС доклад. Управлението на електронните съобщения е извършвано и от Съвета за националния радио-честотен спектър. Този Съвет е орган към МС, той му предлага насоките за държавната политика за разпределение на радио-честотния спектър като проекта за тази държавна политика дори се предлага за държавно обсъждане. В този Съвет участват представители на различни министерства (на финансите, икономиката, отбраната, вътрешните работи, ДАНС, Комисията за регулиране на съобщенията, НСО (национална служба за охрана) и Националната разузнавателна служба). Председател на този съвет е министърът на транспорта и съобщенията.