36. АП режим на изобретателската дейност

 

Основен НА е Законът за патентите и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ). Той урежда отношенията, които възникват при създаването, закрилата и използването на патентноспособни изобретения и полезни модели. Той не урежда материята относно изобретенията и полезните модели, които са свързани със специалните нужди на МВР. Лицето, което е създало изобретение или полезен модел се нарича негов изобретател (:Д). Изобретателят има право да бъде посочван в заявката в издадения патент за изобретение или в свидетелството за регистрация на полезен модел. Това право е лично и непрехвърлимо. Изобретенията имат право да получат правна закрила, ако са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Не се издават патенти за изобретения, чието използване нарушава обществения ред и добрите нрави. Като например клониране, използване на човешки ембриони и т.н. Едно изобретение се приема за ново, ако не е част от състоянието на техниката. Състоянието на техниката включва всичко, което е станало общодостъпно чрез писмено или устно описание, използване или разгласяване по друг начин където и да било по света преди датата на подаване на заявката за патент съответно на приоритетната дата. Изобретението има изобретателска стъпка, когато не произтича от състоянието на техниката по очевиден за специалиста в областта начин. Отново ни интересува момента на подаване на заявката към този момент (трябва да има изобретателска стъпка). Промишлено приложими са тези изобретения, които могат да бъдат многократно използвани или възпроизвеждани в който и да е отрасъл на промишлеността или селското стопанство. Срокът на патента е 20 години от датата на заявяване. За полезния модел срокът е 4 години като може да бъде удължаван на 2 пъти с по 3 години (тоест сумарно може да достигне 10 години). Компетентният орган в областта е патентното ведомство. Според чл.79 ал.1 ЗПРПМ той е национален орган за правна закрила на обектите на индустриална собственост. Седалището му е в София. По закон е независим орган. Състои се от председател, поне един заместник-председател, държавни експерти и служители. Председателят на патентното ведомство се назначава от МП. Производството по издаване на патент или регистрация на полезен модел протича пред патентното ведомство. Подава се заявка, която се вписва в държавния регистър на патентите. Заявката трябва да се отнася само до едно изобретение или до група изобретения, но тогава, когато те са свързани от общ изобретателски замисъл. Първо се прави проверка на формалните изисквания, на които трябва да отговаря заявката (реквизити, такси и т.н.). След това се извършва предварителна експертиза и експертиза за допустимост на производството. След това се публикува заявката и се изчаква да изтече тримесечен срок, който е предоставен на трети лица за възражение. След изтичането на този срок вече се преминава към окончателна експертиза и се проверява по същество тези три критерия новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. И накрая вече, ако всичко е ОК, патентът се публикува в специалния бюлетин на патентното ведомство. Споровете във връзка със създаването, закрилата и използването на патентите и регистрацията на полезни модели могат да се разглеждат по съдебен, по административен и по арбитражен ред. По административен ред се разглеждат от отдел по споровете към патентното ведомство. Това са спорове във връзка с отказ за издаване на патент, прекратяване на производството по издаване на патенти и регистрация на полезни модели и т.н. Жалбите се подават в 3-месечен срок от заинтересованите лица, а решението на съответния състав от отдела по спорове подлежи на потвърждаване от председателя на патентното ведомство. Страната, за която решението е неблагоприятно, може да го обжалва пред административен съд София град по реда на АПК. Спорове относно служебния характер на изобретенията и полезните модели и възнаграждението по тези спорове се разглежда от Софийски градски съд по реда на ГПК. За административни нарушения по Закона за патентите и регистрацията на полезни модели се налага глоба. Нарушенията се установяват с акт от орган на патентното ведомство, а наказателните постановления се издават от председателя и могат да се оспорват по реда на ЗАН. Толкова по този въпрос.