35. АП режим на защита на природата

 

Нормативна основа е Законът за опазване на околната среда (ЗООС) и Законът за защита на биологичното разнообразие (ЗЗБР). Законът обаче говори за по-модерния термин „околна среда”, не за природа. ЗООС дава определение за околната среда – според параграф 1, т.1 комплекс от естествени и антропогенни фактори и компоненти, които се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят върху екологичното равновесие и качеството на живота, здравето на хората, културното и историческото наследство. Компоненти на околната среда са: водите и водните обекти, почвите, земните недра, биологичното разнообразие, атмосферният въздух и управлението на отпадъците. Интерес за нас представлява и какво е опазване на околната среда – комплекс от дейности, насочени към предотвратяване на деградацията на околната среда към нейното възстановяване, запазване и подобряване. По принцип ползването на компонентите на околната среда за задоволяване на собствени потребности с нестопанска цел е безвъзмездно, освен ако в специален закон е предвидено друго (садец). Но ползването на природните ресурси със стопанска цел е възмездно (така предвижда закона). Всеки един от изброените компоненти е значимо за нас и е развит в специален закон. Почваме с води и водни обекти. Освен този ЗООС, имаме и ЗВ (водите). Управлението на водите се осъществява на национално и басейново равнище (така се казва). Националното управление на водите се осъществява от министъра на околната среда и водите, а за трансграничните води съвместно с министъра на външните работи. Управлението на водите на басейново ниво се установява на съответните 4 района – дунавски район, черноморски Район, източнобеломорски район, западнобеломорски район. За басейновото управление на водите се създават така наречените басейнови дирекции (към министерството на околната среда и водите). Създават се със заповед на министъра, която се обнародва в ДВ и осъществяват дейността си, съгласно закона и правилници, издадени от министъра на околната среда и водите. Тези дирекции се ръководят от директори, които следва да провеждат държавната политика за управление на водите в съответния район. Към тези дирекции има и съвети като консултативни органи. Толкова за водите. После почвите. Следващият компонент са почвите. (никак не са кратки тия теми). Специален закон е Законът за почвите. Почвата е ценна и важна, защото е ограничен, незаменим и практически незаменим природен ресурс. Затова основна цел на АП режим в тази област е запазване от увреждане на почвата, опазване на нейните качества и осигуряване на защита за здравето на човека.Органи, които имат правомощия, съгласно ЗП, са министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието, министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството, областните управители и кметовете. Следващият компонент на околната среда – земните недра. Друг специален орган е Законът за подземните богатства. Земните недра се ползват за търсене и добив на подземни богатства, подземни води, за промишлено и гражданско строителство, също така за строителство на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, за съхраняване на отпадъци, стопански, туристически и други дейности. Съгласно К подземните води са изключителна държавна собственост, затова търсенето и използването им се извършва от специално разрешение. Добивът на подземните богатства се извършва чрез концесия. Следващ компонент на околната сред – биологичното разнообразие. За него няма какво толкова да кажеме, но ще кажеме малко неща – Закона за биологичното разнообразие. Биологично разнообразие е многообразие от всички живи организми, във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях. Органи за управление на биологичното разнообразие са министърът на околната среда и водите, има и национален съвет по биологично разнообразие, директори на регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и директорите на дирекциите на националните паркове. Следващ елемент на околната среда е атмосферният въздух – специален закон в тази област е Законът за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Основен орган е министърът на околната среда и водите, общински органи има на общинско ниво в специализираната общинска администрация и регионалната инспекция по водите. Последният компонент е управлението на отпадъците. Специален закон е Законът за управление на отпадъците. Той се отнася до битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Разрешение за извършване на такива дейности се издава от директора на РИОСВ, на чиято територия ще се извършват съответните дейности и има наредба на министъра за класификация на отпадъците.