29. Административна принуда. Понятие и видове. Принудителни административни мерки.

 

(Това е възможен допълнителен въпрос за изпит! Много е важен! Най-актуална тема в Бг – КТБ, отнемане на лиценза)

Административната принуда представлява вид държавна принуда, която показва негативната реакция на държавата спрямо едно бъдещо или съществуващо неправомерно поведение, което пречи на осъществяване на изпълнителната дейност. Тази негативна оценка се изразява по няколко начина. На първо място това е външно, психическо или физическо въздействие върху адресатите на АП норми. То има неблагоприятен характер. Освен това може да засегне и имуществената сфера на лицето. Друга особеност е, че това е правна принуда. Това означава, че тя е установена в НА и той предписва определен тип поведение, което влече след себе си прилагането на административната принуда. На следващо място тя е вид държавна принуда – установена е от държавата, за да се гарантира нормалното функциониране на държавното управление. Тя не е проява на дисциплинарна власт. Осъществява се от администрацията, което означава, че на администрацията е дадена възможност без съдебна санкция да осъществи принудата. Подлежи на съдебен надзор. Осъществяването на административната принуда е елемент от административния процес и принудителните административни мерки и реализацията на АНО стигат до своя естествен завършек чрез правилата на административния процес.

Административната принуда е няколко вида. В учебниците ще видите или 3 или 5. Тя бива принудителни административни мерки, административни наказания и административнопроцесуална принуда. Тази последната е обособена, тъй като се прилага, когато трябва да се гарантира нормалното и безпрепятствено развитие на административния процес или на отделни негови производства. Административните наказания са свързани с лошо изпълнение или неизпълнение на задължения към държавата. Те се налагат с наказателно постановление и принудителни админситративни мерки – с индивидуален АА. Правилният термин е прилагане на ПАМ. ПАМ се различават от административните наказания. Те се налагат с наказателно постановление. Те са израз на реализацията на санкцията в административноправната норма. Тук винаги става дума за осъществено виновно деяние под формата на действие или бездействие. При ПАМ се има предвид прилагане на неблагоприятна правна норма, тоест те са част от хипотезата на ПН. Те се прилагат с ИАА. Те не са свързани и не са зависими от предходно неправомерно поведение на субекта на правото. Целта е да се предотврати или преустанови неблагоприятно действие, което би създало опасност от постигането на краен негативен противоправен резултат. Чрез тях държавата се стреми да ограничи неблагоприятно въздействие на определени фактически обстоятелства.

Съществуват 3 вида ПАМ. Това са превантивните, преустановителните и възстановителните ПАМ. Превантивните ПАМ имат за цел предотвратяване на евентуално бъдещо престъпление или админстративно нарушение. Те се прилагат, когато има явна, пряка, несъмнена опасност от нарушение. Тук не става дума за търсене на вина. Тук целта е да се предотврати възможно бъдещо нарушение или престъпление. Такъв характер има спирането на един автомобил от движение поради лош външен вид или лошо техническо състояние (целта е да не утрепе хората и да не оцапа костюмчето на Сивков с кръв). На второ място е събарянето на сгради, които са застрашени от самосрутване. На следващо място е спирането на строителство, ако строежът не отговаря на изискванията. Втората категория са преустановителните ПАМ. Тук неправомерното действие вече е започнало и мярката има за цел да го преустанови. Целта е да не се стигне до довършване на неправомерното действие. Такъв е случаят с фирмата, която е започнала да трови рибата в една река. Много често като пример за преустановителни ПАМ се дават от ЗМВР. Служителите на МВР могат да употребяват белезници, гумени куршуми, водни струи и т.н. за възстановяване на обществения ред. Това са все случаи на преустановителни ПАМ. Тук е и възможността за употреба на оръжие. Задължение в този случай е преустановяване на преустановителната ПАМ, след като се постигне нейната цел. Това означава, че ако някой е избягал от ареста и са го хванали, не могат да го бият (могат да го бият докато го гонят). И третата категория са възстановителните ПАМ. Тук вече е настъпил вредоносния резултат, извършено е нарушението или престъплението и с тях се цели възстановяването на предходното положение. Тук не трябва да се засягат законните интереси на самите нарушители. Засягането трябва да е дотолкова доколкото е необходимо и обществено-оправдано възстановяването на предходното положение. От време на време чувате, че някой си е заградил и си е направил частна улица и частен гараж. Когато трябва да му махнат постройката насред улицата, това е пример за възстановителната ПАМ. Как се прилагат ПАМ (за изпит)? Простият отговор е: с ИАА. Следващият въпрос е: Кои са условията за законосъобразност на ПАМ? Отговорът е: това са петте условия за законосъобразност на ИАА!!! НЕ ИСКА МЕЖДУМЕТИЯ Сивков! Приятен ден!