28. Омбудсман

 

Предметът на дейност е сведен до намеса при засегнати права или нарушени права и свободи на гражданите. Институтът на омбудсмана е самостоятелен способ за контрол в държавното управление- може да наблюдава действия на държавни органи и обществени организации. Създава се като независим орган- единствените ограничения са КРБ, законите и международните договори, по които Б-я е страна. Омбудсманът се ръководи от личната си съвест и морал.
Конституира се чрез избор от НС за 5 години, позволява се и втори мандат. Условия- бълг. гражданин, висше образование, високи морални качества, да отговаря на условията за избиране на народен представител. Предложението се свежда до нар. представители- всеки депутат или парламентарна група може да прави предложение. Избира се и заместник. Несъвместимост: не може да заема друга държ. длъжност, да членува в политическа партия или синдикална организация, да участва в управлението на търг. дружества, да осъществява търг. дейност, да участва в ЮЛНЦ. Възможност за предсрочно прекратяване на правомощията- при физическа невъзможност за повече от 6 месеца, влизане в сила на присъда за умишлено престъпление, неспазване, нарушаване на КРБ и законите, несправяне със задълженията, при оставка и при смърт. Инициатива на 1/5 от депутатите за предложение за прекратяване на правомощията.
Омбудсманът се ползва с имунитета на нар. представители. Встъпва в длъжност след полагането на клетва.
Правомощия: действа по жалби и сигнали на гражданите, разглежда ги и извършва проверки по тях. Принципът е сезиране /изключение чл.19, ал.2- по своя инициатива/. Длъжен е даде отговор на жалбоподателя в 1 месечен срок, цели се бързо извършване на проверката. Допуска се и в 3 месечен срок.
Правни средства: може да посредничи между админ. орган и засегнатото лице за преодоляване на нарушението; да дава предложения и препоръки до съответния орган за възстановяване на нарушените права; за отстраняване на причините, пораждащи нарушението- превантивна функция; уведомява прокуратурата, ако има данни за престъпление; уведомява органите, предвидени в КРБ за сезиране на Конституционния съд по чл.150, КРБ.
Методи: позволен му е достъпът до съответни органи при обсъждане и вземане на конкретни решения; право да иска и получава информация, която го интересува; право да изразява публично мнение в средствата за масова информация- ограничения при държ. и служ. тайна и обстоятелства от личен характер.
Задължение до 31 март да внася доклад в НС. Може да се иска от НС доклад по отделен случай или по своя инициатива да внася такъв.