27. Прокурорски надзор върху администрацията

 

Контролната дейност на прокуратурата се представя като самостоятелна институция в единната система за контрол върху работата на общественото управление. Прокуратурата се схваща като особена система за упражняване на надзор за точното спазване на законността от всички органи на държавата. При осъществяване на надзорната дейност прокуратурата е длъжна да привлича към съдебна отговорност лицата, извършили престъпления от общ характер. Тези функции са уредени в Конституцията – чл. 127 и ЗСВ – чл. 118, 119. Функцията по надзора за законност, упражняван спрямо различните видове административни актове, издавани от органите на администрацията, е особено важна. Този надзор, известен като „общ” надзор, си поставя задачата да съдейства в максимална степен за точното спазване на законите в цялата дейност на държавното управление.
Общонадзорната дейност на прокуратурата върху актовете на държавно управление е насочена към обезпечаване на законосъобразността им. Чрез общия надзор прокурорските органи следят дали тези актове съответстват на разпоредбите на К, законите, указите, постановленията на МС и т.н. Прокурорската намеса задължава компетентните контролни органи да вземат отношение по повдигнатия пред тях въпрос за законността на един административен акт. Сама прокуратурата не може да отменя или видоизменя актовете.
Основно средство за реагиране (оспорване) срещу незаконосъобразни актове на администрацията е протестът. Прокурорът подава протести срещу незаконосъобразните постановления, правилници, наредби, инструкции, решения и др. по реда, предвиден в закона. Прокурорът може да спре изпълнението на оспорения акт до разглеждането на протеста от съответния орган.
Протестът на прокуратурата е средство на прокурорския надзор за реагиране срещу отделни незаконосъобразни актове от областта на държавното управление, когато се касае за многобройни и систематични нарушения на законността, допускани от органите на управлението по определени въпроси, прокурорът може да действа по пътя на предложението с оглед отстраняване вредните последици, произтичащи от тях. Целта на предложението е не само да се ликвидират конкретно допусканите нарушения на законността в работата на общественото управление, а и да се подобри самата работа, като се отстранят и преодолеят причините, които са довели до тяхното извършване.
Предложението не е обвързано с някакви срокове или със сезиране на точно определени органи. То може да бъде отправено до всеки орган от системата на общественото управление, стига той да е компетентният орган, т.е. който би могъл да отстрани допуснатите закононарушения и да помогне за подобряване състоянието на законността в даден отрасъл или сфера на дейност. Не става дума за право, а за компетентност на прокурора да действа. Той е длъжен да действа, когато е налице обстановка на системни нарушения на законността, без да преценява дали трябва да подаде или не съответното предложение.
Предложението, както и протестът, поражда определени правни последици. Сезираният от него орган е длъжен да го разгледа и да вземе необходимите мерки за отстраняване на закононарушенията и на предизвикалите ги причини и условия.
В зависимост от характера на извършените нарушения прокурорът може да привлече към наказателна отговорност виновните лица или да предложи на компетентните органи да привлекат виновните към административнонаказателна, дисциплинарна или гражданска отговорност.
Прокурорските органи по повод извършваната от тях надзорна дейност могат по изключение да налагат предвидената в ЗСВ административна глоба.