21. Административен контрол. Контрол на МС.

 

Административният контрол е част от изпълнителната дейност. Той е гаранция за това, че управленските решения са законосъобразни и правилни. Осъществява се в системата на изпълнителната власт. Може да въздейства върху актовете, персоналния състав, използването на имуществото и може да се стигне до кадрови, структурни промени в подконтролния субект. Административният контрол се състои от контрола на МС, централистичния, специализирания и контрола в сферата на местното самоуправление.

На първо място е контролът, който осъществява МС. Той следва от КРБ, от Правилника за организация и дейност на МС и от ЗА. В чл. 105 К се казва, че МС осъществява общото ръководство на държавната администрация и следователно носи отговорност за нейното функциониране. МС контролира непосредствено дейността на министрите, техните актове, разходването на ресурсите в министерствата. Освен това по силата на К е възможно да отменя актове на министрите. Контролът на МС може да бъде формален и неформален. Тоест не винаги е задължително да се спазва определена процедура. Той се отнася до законосъобразност и до правилност. Осъществява се по силата на това, че МС стои йерархически по-високо спрямо отделните министри и министерствата, които ги подпомагат в тяхната дейност. Освен това при него може да се стигне до отмяна на актове, но при определени условия и до структурни и персонални промени. Този контрол има предварителен, текущ и последващ характер. Редица държавни служители се назначават с решение на МС. Примерно областните управители. Ай стига ви толкова. Приятен ден, колеги!