19. Изпълнение на Административно Правни задължения

 

Много неприятен въпрос (като материя, като за изпит, като допълнителен въпрос)! Кофти, да. Административните Актове (АА) се издават за да породят правни и след това фактически промени в положението на субектите на АП, които са техни адресати. С изпълнението им приключва и осъщественото АПО. Изпълнението като елемент от АПО означава, че се стига до правни и фактически действия по осъществяването на АПО, възникнали вследствие на различни видове ЮФ, които са характерни за АП. Принципно положение е, че на изпълнение подлежат само валидни законосъобразни съществуващи АП задължения, породени от настъпилите ЮФ. Както съм ви казвал няколко пъти най-често срещаният ЮФ в АП е АА. АА трябва да отговаря на 5-те изисквания за законосъобразност и в същото време да е влязъл в сила. В момента, в който влезе в сила, за него възниква още една характеристика и това е задължението за изпълнение. Със законосъобразния АА, влязъл в сила, възниква и т.нар. изпълнителна сила. Тук става дума за административни задължения, които са осъществени вследствие на разпоредбите на закона, ЮФ (най-често това е АА). Тук възникват задължения в 2 посоки или осъществяването на изпълнението е двупосочно явление. Това е така, тъй като спецификата на отношенията между субектите на правото и спецификата на отношенията ДО, издал акта, и САП (адресат на акта) налага по различен начин да се стигне до изпълнение. Затова всяка от тези 2 страни има своята роля, място и участие в изпълнението на АП задължения. Не може да изпълнява само едната или само другата. Друга особеност на изпълнението е, че самото изпълнение представлява важен за правото факт. Тоест изпълнението и действията по него също са ЮФ със съответните последици. Най-често с изпълнението се прекратява АП връзката, която съществува между субекта автор на акта и субекта адресат на акта. С това се ликвидира и правоотношението и се погасяват предвидените правни последици поради изпълнение на властническото волеизявление. АП задължения подлежат на изпълнение, когато са валидни и когато отнапред са установени със закон. В редица случаи е възможно АП задължения да възникнат, да съществуват по силата на закона без да има необходимост от изричен АА. Примерно задължението за адресна регистрация (постоянен или настоящ) – когато са налице предпоставките (предвидени в закона), лицето трябва да си направи регистрация. Съществуват 2 категории, свързани с изпълнението. Това са изпълнимост и изпълняемост на АА. Тези 2 категории показват различни правни характеристики на изпълнението от различна гледна точка 12 секунди почивка

Изпълняемостта е характеристика на АП задължение. Тя показва, че става дума за валиден АА издаден от компетентен орган, който подлежи на изпълнение. Тоест става дума за характеристика, която е на АП задължение и на субекта автор на акта. Изпълнимостта е характеристика, която се отнася до възможностите на адресата на АА да изпълни задълженията. Тя има субективен характер и е свързана с адресата. Неговото физическо, психическо и имуществено състояние. Тоест това е характеристика на поведението на адресата в обществото. Има особености при изпълнението на различните видове АА. Когато става дума за изпълняемост на нормативните АА, тук се има предвид изпълнение на общи безлични ПП, които се отнасят до неопределен брой адресати. Задължението възниква по различен начин, в зависимост от носителя на задължението. Авторът на акта (издателя, ДО, властнически орган) има задължения по неговото изпълнение в момента, в който е подписан този НА. Тогава за него възникват задължения да осигури условия за неговото изпълнение. За гражданите или за другите САП, които са адресати, задължението за изпълнение възниква, след като са информирани по надлежния ред – информирани и съответния срок след обнародването. От момента, в който влезе в сила за адресатите на НАА възниква задължението да изпълняват предвиденото в него. И в тази връзка си вижте ЗНА. Тук има допълнителен елемент. Възможно е да се налага тълкуване на АА и той да бъде изпълняван и да породи задължения след тълкуването. Тълкуването има същата правна стойност, каквато има и НАА. На него се дължи подчинение и следва изпълнение. Особеността е, че тълкуването като правило има действие за напред. Изпълняемост на АА индивидуални и общи. Тук изпълняемостта води до двустранни задължения. На първо място, това е задължението на органа автор на акта. Той е длъжен да създаде необходимите условия за адресатите, до които се отнася неговата задължителност и изпълняемост възниква тогава, когато те са уведомени по надлежния ред за неговото съществуване и за неговото съдържание. Това означава, че адресатът трябва да е уведомен по надлежния ред. Това може да става чрез технически способ, лично или по друг някакъв начин (пощенски гълъби). АПК предвижда процедура за връчване на съобщението за издаден АА и за неговото съдържание. Възможно е за връчен да се приеме този АА, съобщението за който е залепено в кметството, областната администрация, общинската администрация.

Изпълнението има определени особености и определени характеристики. Една от тях е мястото на изпълнението. То или произтича от съдържанието на АА, или произтича от закона, или е седалището на органа, който го е издал. Другият въпрос е време на изпълнението. То означава моментът до който може да се счита, че имаме нормално изпълнение на АП задължение. Този срок може да е посочен в АА или произтича от характера на задължението. Възможно е да има и друг момент на изпълнението, но за да е валидно и законосъобразно трябва да има съгласие на административния орган, който е издал съответния АА. Следващият въпрос е кой може да изпълнява. Принципно положение е, че може да изпълни всеки – и задълженото лице, и друго лице. Когато става дума за задълженията intuito persone, за да бъдат изпълнени, трябва да ги изпълни задълженото лице. Начинът на изпълнението е този, който е посочен в АА или който следва от естеството на материята. Възможно е да има и друго изпълнение ако администрацията (органа, който е издал АА) е съгласен. С негово съгласие може да има промени в начина на изпълнение на АП задължения.

Съществуват 2 начина за изпълнението на АП задължения. Това са доброволното изпълнение и принудителното изпълнение. Редовният начин за изпълнение на АП задължения е доброволното. То означава, че задълженото лице в съответните срокове, по съответния начин е изпълнило задълженията, които му възлагат АА. Това е желаното от законодателя поведение на адресата относно изпълнението на властническото волеизявление. Възможно е поради естеството на АА той да бъде изпълнен незабавно. Възможно е да се създадат условия, за да може лицето да изпълни своето АПЗ. Неизпълнението или лошото изпълнение на АПЗ представлява нов ЮФ и от него възникват различни права и задължения. Основната цел на А и на АА е той да бъде изпълнен. За това са създадени условия за принудително изпълнение. Тоест използването на средства и методи, които принудително водят до формирането на поведение или до изпълнението на АА. Към принудително изпълнение се пристъпва, когато не се е стигнало до доброволно изпълнение или има неизпълнение или лошо изпълнение. След като изтекат сроковете следва покана до задълженото лице, в която се определя срок, за да изпълни доброволно задължението си. Тоест законодателят прави възможното да останем в сферата на доброволното изпълнение. Ако това не е възможно се преминава към извършване на принудителни действия като преди това трябва да има предизвестия. Трябва да е налице и годен акт, тоест годно основание, което да поражда задължението за изпълнение. Това изпълнение е важно, тъй като ДО действа от името на Д, изпълнява част от нейните функции и се смята, че той представлява обществения интерес. Принудителното изпълнение е така уредено, че от една страна да се защити обществения интерес, но и да се създадат условия задълженото лице да не бъде подложено на такива действия, които биха накърнили неговото достойнство в по-голяма степен от значимостта на самото изпълнение. Поради това съществуват ограничения в принудителното изпълнение. Съществува existence minimum от вещи, спрямо които не може да бъде насочено принудителното изпълнение.

Съществуват и някои особени случаи, свързани с принудителното изпълнение на АПЗ. Единият такъв случай е заменоизпълнението. То означава, че някой друг вместо задълженото лице изпълнява, но след това задълженото лице трябва да плати съответното обезщетение или разходи. Ако имате незаконна постройка и органите на общината или ДНСК ви дадат срок да я съборите (а ние не искаме), идват и събарят, а вие имате удоволствието да си платите сметката. Друг случай са изпълнителните глоби. Това не са административни наказания. Тя се прилага, когато става дума за intuito persone, когато има неизпълнение за определен период от време и се плаща глоба, но е за неизпълнение на задължението и то означава, че има лошо или неизпълнение на АПЗ. Това е начин за принуждаване към определено поведение. Плащането на глобата не освобождава от задължението да се изпълни предвиденото в АА. И в практиката са установени някои срокове. Приятен ден.