17. Условия за законосъобразност на АА – форма и производство

 

Има 5 условия за законосъобразност на законите. Първо е компетентността, след това актът трябва да е създаден в предвидената от закона форма. Тя е начинът на изразяване на властническата воля. Писмена форма, устна форма или конклудентни действия. Когато актът е в писмена форма, неговото съдържание се определя от закона съобразно АПК. АА задължително  трябва да съдържа наименование на автора на акт, дата на издаване на акта, фактическите и правните основания за издаването на акта, разпоредителна част, в която да се сочи какви права и задължения се възлагат с този акт, адресат и подпис на автора на акта. Липсата на някой от тези реквизити може да води до недействителност на АА. От АПК е възможно мълчанието на администрацията (непроизнасянето на законовия орган в срок) също да се счита за същински АА. Така в АП мълчанието се счита за отказ на администрацията да издаде искания АА. Изключение от АПК е мълчаливото съгласие, но само в изрично посочени в законите случаи.

Спазване на административното производство. Това условие изисква АА да бъде издаден при спазване на административнопроизводствените правила за това. Процесуалните правила, колеги, имат ролята на автоматична гаранция за законосъобразност. Те очертават рамката за поведение на един административен орган, като му сочат последователността на действията, които трябва да извърши. АПК задължително предвижда, че за началото на производството ДО трябва да уведоми известните заинтересовани лица. Друго положение от АПК е изпълнителният орган да изслуша становищата, задълженията, обясненията на заинтересованите лица. Ако АА бъде издаден преди да са събрани тези неща преди изслушване на заинтересованите лица, това е основание за отмяна на АА. Процесуалните правила очертават една рамка за поведение на ДО. Процесуалните правила обезпечават законосъобразността на АА. Трябва да имаме предвид и, че АПК е общ закон и ако в някой специален закон са предвидени различни процесуални правила, то е ясно, че трябва да бъдат съобразени и изпълнение те.