16. Материална законосъобразност и съответствие на закона

 

Условието за материална законосъобразност на АА се нарича още съответствие на акта със закона по същества. Това условие изисква АА да бъде издаден при спазване на условията, предвидени в материалната ПН. Например дипломата за завършване на дадено образование се издава след спазване на определени условия. Нарушаване на това условие ще има и ако е разпоредено да се извърши нещо забранено от закона. Актът трябва да е издаден при и при спазване на диспозицията на материалната ПН.

АА трябва да бъде съобразен и с целта на закона. Актът, който е издаден в съответствие с целта на закона се нарича още целенасочен. Това понятие трябва да се различава от понятието „целесъобразност”. Целесъобразността е проява на оперативна самостоятелност, с която разполагат изпълнителните органи, в предвидени от закона случаи. Целесъобразността е израз на правилното виждане на АА за това кой от възможните законови варианти да избере за решаването на даден конкретен въпрос. Няма легално определение за понятието „целесъобразност”. Целесъобразността е предпоставка актът да е целенасочен, но не е елемент от законосъобразността му. Целенасочеността е елемент от законовия статут на АА. Всеки АА трябва да води до постигане на посочената от закона цел, посоченият правен резултат. Тогава именно актът е съобразен с целта на закона. Преследването на цел различна от законовата се нарича в правната теория превратно упражняване на власт. Тоест държавни властнически правомощия се използват за постигане на различни цели от законово предвидените. Това е израз на акад. Петко Стайнов. В по-новите закони целта е изрично посочена, а в по-старите не е изрично посочена, но може да бъде извлечена чрез тълкуване. Изрично в ЗМВР се посочва, че целта му е да съхрани националната сигурност.