15. Условие за законосъобразност на НА. Компетентност.

 

За да породи своето действие и след това за да подлежи на изпълнение, АА трябва да отговаря на определени изисквания. Когато става дума за актове, издадени при условията на обвързана компетентност, това трябва да са изискванията, които поставя законът, или условията за законосъобразност на АА. Когато става дума за АА, издадени при условията на оперативна самостоятелност, тогава освен преценка за законосъобразност е налице и преценка за правилност. Тоест дали АА е навременен, подходящ и т.н. Условията за редовно действие имат ситоактивен характер и зависят както от оперативната самостоятелност и конкретната обстановка, при която се издава АА. Условията за законосъобразност са определени в закона. Те са легално съществуващи в АПК. В различните правни системи те са формулирани по различен начин. В България условията са 5: компетентност, спазване на установената форма, спазване на производствените правила (производство), съобразяване със съдържанието на закона (материална законосъобразност) и съответствие с целта на закона. Едновременното наличие на всички тези 5 условия прави АА законосъобразен, който може да породи действие, и на който се дължи подчинение и изпълнение. Компетентността и производството са условия, които са външни за АА, а другите са част от съдържанието и оформянето на АА, тоест те са част от същността на волеизявлението. Най-важното от тези 5 условия и с най-голяма относителна тежест е компетентността. Тя е система от властнически правомощия, които притежава ДО, действайки от името на държавата и представлява възможност за властническо въздействие в определени пространствени предели и за даден период от време с определен тип актове. Компетентността е една от характеристиките на всеки един ДО. Само държавните органи имат компетентност. Тя възниква в момента на учредяването на ДО. Различно е положението при ФЛ, където правоспособност и дееспособност възникват в различен период. Правоспособността възниква в момента на раждането (а в някои случаи и преди това), а дееспособността възниква като правило с навършването на 18 години. Компетентността възниква с учредяването на ДО. Съществуват различни видове компетентност. Тя е материална, тоест тук става дума за това каква материя може да бъде предмет за съответните АА на съответния ДО. Валидни АА може да издава ДО само в материята, която му е отредена със закон. Другият вид компетентност е териториалната. Тя се свързва с пространствените граници, в рамките на които може да действа ДО. Освен това съществува компетентност по степен. Това е възможността на ДО да издава АА съобразно позицията, на която той се намира в структурата на държавния апарат. И освен това при мандатните органи се говори за повременна компетентност. Това е възможността на едно лице да издава валидни АА до момента, в който заема определена позиция. След като изтече мандата не е възможно да се издават валидни АА. По тази причина в някои закони е записано, че някакъв ДО изпълнява задълженията до назначаването на следващия или до полагането на клетва от следващия или от едно решение на КС, че правомощията на тримата най-висши магистрати не могат да продължават над конституционния 7-годишен мандат. Освен това при компетентността е възможно прехвърляне на правомощия. Това става чрез делегиране и заместване. Приятен ден!