14. Действия на Административните Актове (АА)

Основната характеристика на административните актове е това, че с него се извършва властническа промяна. Това означава, че държавният орган или приравненият нему орган прави властнически волеизявление, чиято основна характеристика е че се стига до правна промяна – промяна, която води до изменения в правната сфера на лицето, което е адресат на АА. За да се стигне до тази промяна административния акт отговаря на определени характеристики, а освен това той понеже е издаден в рамките на компетентността на ДО въздейства по определен начин и спрямо определени адресати на АА. Затова се говори за действие на АА-тата. Това е част от проблема за действието на юридическите актове изобщо.

На първо място действие могат да породят тези АА, които са законосъобразни. Това означава, че те отговарят на условията за редовност и валидност и освен това е изтекъл определен срок, ако това е предвидено или в закона, или в самия АА. Като правило АА влизат в сила в момента на тяхното издаване. Възможно е в АА или в закона да бъде предвидено производство или да има определени процедурни правила, които предшестват влизането в сила. Това означава, че АА може да породи действие, когато стане окончателен. Окончателността означава, че са извършени определени процесуални действия или са изтекли предвидените в закона срокове и АА е окончателен за неговия издател и за неговите адресати. Когато казваме, че един АА е окончателен имам е предвид, че той придобива една специфична юридическа характеристика, наречена формална правна сила. От този момент нататък той поражда своето действие и подлежи на изпълнение. По отношение на органа, който го е издал, действието започва от момента на неговото подписване. За адресатите, на които се възлагат задължения, правната сила и действието му започват от момента на узнаването му по съответния ред. Този ред е различен за различните видове административни актове. Ако веднъж стане окончателен АА не подлежи на промяна, изменение или отмяна освен в изрично предвидените за това случаи (чл.99 АПК).

АА подобно на другите юридически актове имат определено действие по време, по място и по отношение на лицата. Действието на акта по време означава, че се поставя въпросът за началния и крайния момент, в който действа АА или в който той може да породи правно действие. За различните видове АА този начален и краен момент е различен. Ако става дума за нормативни АА, то тогава се има предвид обнародването в ДВ. Обнародването в ДВ по силата на ЗНА и АПК е задължително. Тоест това е условие, без което не е възможно НАА да породи правно действие. Все още се срещат НАА, които по някаква причина не са обнародвани в ДВ и това може да се посочи като обстоятелство при тяхното разглеждане пред съд и евентуалната им отмяна или прогласяването на нищожност. Освен, че трябва да са обнародвани, в К е предвиден един три-дневен срок след обнародването в ДВ. Българският законодател е счел, че 3-дневният срок е нормален, за да може първо да бъде оповестен НА, второ тези, които са засегнати непосредствено от него да научат неговото съдържание и трето ако е необходимо да се направят съответните държавни промени.
Съществуват и редица изключения. Възможно е в самия НА да е предвидено, че той влиза в сила от момента на обнародването му в ДВ. Възможно е за НА или за отделни негови разпоредби да се предвиди, че целият НА или части от него влизат в сила примерно 6 месеца или 3 месеца след неговото обнародване. Освен това е възможно да се предвиди, че този НА или негови разпоредби влизат в сила да речем на 1ви януари от следващата година (или някоя друга). Това се прави или поради това, че България е длъжна да отговори на някакви европейски изисквания или има някакъв момент в който сме длъжни да прилагаме някакво правило (финанси, МД, ЕС). Като правило обратното действие е забранено. НАА прекратяват своето действие по определен начин. Тъй като става дума за ПП, които са оповестени, прекратяването на тяхното действие става на първо място чрез отмяната им с НА от същия вид и същата степен. Възможно е да бъде приет НА от по-висока степен и той да преуреди по друг начин уредените с НАА обществени отношения. Примерно досега едни отношения се уреждат с постановление на МС. Добре, обаче парламентът приема закон, който по друг начин урежда съответните обществени отношения. Макар и да не е изрично, постановлението на МС е отменено. Индивидуалните и общите НА влизат в сила от момента на тяхното издаване или от определена дата. Те има еднократно действие и то се прекратява с тяхното изпълнение. Тоест действието им и тяхната задължителност се прекратяват с тяхното изпълнение. Тоест с изпълнението на правата и задълженията, които следват от възникналото правоотношение.

Административните актове действат и по място (териториалния обхват на тяхното действие). Това означава, че те имат действие за определена територия. Това зависи или от съдържанието на акта или от пространствената, териториалната компетентност на съответния орган, който е издал АА. Като правило АА, издадени от централните ДО имат действие на територията на цялата страна. Това е правилото. Възможно е обаче АА на централни ДО да действат за ограничена територия. Примерно постановления на МС за икономическата зона в Бургас или заповед на министъра на транспорта, която има значение само за пристанище Варна или актове по повод АЕЦ Козлодуй, АЕЦ Белене.
Това означава, че тези актове могат да действат и за конкретно определено място. Друго е положението с АА, издадени от местните държавни или общински органи (кметове, общински съвет, областни управители). Тяхното действие е за съответната територия, върху която се простира ограничението за тяхната териториална компетентност. АА издадени от български държавни органи действат и на територията на нашите посолства и други дипломатически мисии, тоест на територията на нашите дипломатически мисии се прилагат българските нормативни, общи или индивидуални АА. Много често министърът на външните работи издава НА свързани с нашите посолства. При условията на взаимност е възможно български правни норми да действат в чужбина и чужди правни норми да действат у нас, но това трябва да е предвидено в някакъв вид междудържавно съглашение. Такъв може да бъде случая с дипломите – наши дипломи да се признават в чужбина и обратното.

На следващо място съществува и действие по отношение на лицата. Принципът е, че НА пораждат действие спрямо всички лица и по-конкретно спрямо адресатите на АА, съобразно действието им по място. Освен това възможно е някои АА да се отнасят само до български граждани или само до български граждани над или под определена възраст. Възможно е различни АА да се отнасят до всички адресати или пък само до лицата с чуждо гражданство или лицата без гражданство. За лицата с чуждо гражданство или без гражданство се установяват редица специални правила, част от които са свързани с различни ограничения. Задължение за регистрацията, ограничение в правото да заемат различни длъжности и да упражняват различни професии, задължение за пребиваване на определено място. Например бежанската вълна – тези които идват в това си качество, за тях са установени специални правила свързани с медицински прегледи, ограничаване на предвижването. Едно от ограниченията е по отношение на лицата с имунитет. На територията на РБ пребивават редица чужди дипломати и представители на международни организации. Те по силата на някакъв МД (или друго) се ползват с имунитет спрямо действието на българските ПН и бг АА.

Действието на административните актове може да бъде прекратено по различни начини. Единият с изменение на НА, след това с изтичане на срока на действие, след това с постигане на целта, която е заложена в АА или е изпълнено задължението, които той възлага, или пък смъртта на адресата, до когото се отнася АА или отпада интереса на държавата от реализацията на правата и задълженията.