13. Видове Административни Актове (АА)

 

В началото казахме, че АА е израз на правоприлагащата функция на администрацията. Това означава, че АА се издават с цел да се регулират определени обществени отношения или отношения между конкретни правни субекти на АП. Поради многообразието на обществените отношения съществуват различни видове АА, обособени по различни класификационни критерии. От гледна точка на ефекта от волеизявлението те биват конститутивни, декларативни и констативни. С конститутивните се създават правни положения. Декларативните декларират съществуването на права и задължения и на правни положения. Констативните имат за цел по юридически установен ред да установят съществуването, респективно несъществуването, на определено фактическо положение. Съобразно насочеността на волеизявлението биват вътрешни и външни. Външни са тези, които ДО издава до ПС, които са извън йерархическата структура. Вътрешни са тези, които се отнасят до адресати, които са в йерархическата структура.

Друго деление е на нормативни, общи и индивидуални. Тук вече има легални определения, които се съдържат в АПК. Най-общо казано нормативни (чл.75АПК) са тези, които съдържат правила за поведение, АПН, отнасят се до неопределен и неограничен брой адресати. Общите АА са в чл.65 АПК с еднократно правно действие, засягат права и интереси на определен брой лица. Индивидуалните (чл.21 АПК) са изрично волеизявление, насочено към конкретен адресат. Чл. 21, 65 и 75АПК наизуст! Освен това АА биват задължаващи, забраняващи и облагоприятстващи в зависимост от правната промяна, която те целят или която те се опитват да установят. Има и утежняващи, които възлагат задължения (повинности). Освен това АА могат да действат за определен срок. Това означава или някоя конкретно определена дата или срок. Те могат да съдържат и условия, тоест тяхното действие да бъде в зависимост от условие, което е извън тях. Приятен ден!