9. Рецепция на Римското право.

 

След Великото Преселение на Народите РП останало да се прилага на изток от Византия. На запад то било изместено от обичайното право, което донесли със себе си германските племена.
Още през Х век обаче, тъй като италианските градове търгували със Изтока, в Италия се появила нужда от по-съвършенно право. Учените от Болоня изучавали римските правни източници, като се стараели да ги обяснят чрез бележки към тях. Тези бележки се наричали “глоси​”, а изследователите глосатори​. През Х
век РП било прието /реципирано/ за действащо право в италиянските държави. От там то се разпространило и в другите страни. Неговото разпространение било подпомогнато от възникналата през ХV век школа на “постглосаторите​”. Това са тези юристи, които се опитали да приспособят римското право към местното. Те не са изследвали РП, а са работели в/у съчиненията на глосаторите.
Най-напред РП от Италия е пренесено във Франция. То е проникнало в южната половина, която получила названието “страна на писаното право”, в северната половина се прилагало самво при липса на обичай и сая наричали “страна на обичаите”. Прилагането му във Франция е прекратено с издаването на
Наполеоновия кодекс през 1804 г.
През ХV век РП се прилага и в Германия като общо имперско право, когато няма противоположен местен обичай. Действието му в Германия е отменено с новия граждански кодекс от 1900 г.