7. Юстинианова компилация

 

Създадената по времето на Юстиниан /527-564 на н.е./ кодификация имала за цел да заздрави разклатените основи на робовл. строй и да приведе в ред римското законодателство и римската юриспруденция.
Още в 528 г. Юстиниан е назначил комисия от 10 юристи. М/у които Трибониан –шеф на имп. канцелария, Теофил – професор на Цариградската юридическа школа. През 529 г. е публикуват първият Юстинианов Кодекс. В 530 г. комисия от 16 юристи започва кодифицирането му. Т.е изваждането подходящи фрагменти от творчеството на известни до момента юристи, които се групират по материя в титули, а последните в книги. Които са пригодени към тогавашното състояние . През 533 г. е публикувана подимето ДИГЕСТИ или ПАНДЕКТИ.
По нареждане на Юстиниан – Теофил, Доротей и Трибониан изработват кратко ръководство по право /Institutiones/ в което в сбита форма са дадени най-важните институти на РЧП. След публикуването на Дигестите констатирало се, че издаденият Кодекс не е съобразен с направените в Дигестите изменения и затова е бил създаден Codex repetitae praelectionis. След публикуването на Дигестите, Институциите и Кодекса, Юстиниан издал нови конституции, които били
събрани в един том след смъртта му известни като Novellae.
След обединяването на всички издания кодификацията обхваща 4 части:

1. Institutiones – кратко ръководство по гражданско право в 4 книги, разделени на титули,а те на параграфи;
2. Digesta – съставен от 50 книги, разделени на титули, а те на фрагменти. Фрагментите се делята на параграфи.
3. Codex – 12 книги, разделени на титули в които са включени импер.конституции от Хадриан до Юстиниан
4. Novellae –168 нови конституции издадени от Юстиниан след втората редакция на Кодекса.

За изучаване на РП най-голямо значение имат Дигестите. Най-стар и най-добър препис е т.нар. Флорентина. От втората половина на V век. По-новите преписи се наричат Вулгата. Те са били по-далеч от оригиналния текст и отстъпват в това отношение на Флорентината. В някои пунктове обаче са по-добри, тъй като в тях са отстранени грешки, допуснати във Флоретината.