2. Източници на правото в Древния Рим. Извори за изучаването му.

1. Най важен източник за изучаването на РЧП са Юстиниановите правни
сбиркиИнстуциите, Дигести и Кодекс, а също издадените от Юстиниан след кодификация – новели.
2. Сбирките, съставени преди Юстиниан: Codex Gregorianus, Codex Hermogenianus, Codex Theodosianus. Това са сборници на императорски конституции. Първите два се съставени от частни лица, а третият по заповед на Теодосий! (император на Източната империя).
3. Остатъците на римската историческа литература – Институциите на Гай /кратък учебник по право от юриста Гай в края на 2-ри век след Христа/; Regulae от Улпиан и Sententiae от Паул. Ватиканските фрагменти /Сборник по всеки (въпрос на императ. конституции и извлечения от съчиненията на Папиниан, Паул и Улпиан – юристи от 111 век след Христа/. Collatio legum – Мойсеевото право се
съпоставя с римското; Сирийско – римската правна сбирка – изложение на римското право, съставено по нареждане на Антиохийския патриарх.
4. Запазените извън Юстиниановите сбирки законодателни актове, закони, конституции и др.
5. Византийската правна литература.
6. Издадените от варварските крале след Великото преселение законници, предназначени да се прилагат само върху римското население във варварските държави.
7. Литературата, запазените документи , надписи и паметници от древността.