63. Легати и фидеикомиси

 Наследодателят, назначавайки наследник е установявал универсално правоприемство. При смърт това правоприемство е установено и сингулярно, това ставало с особено завещателно разпореждане /т.е. разпорежда се с не с цялото наследство, а с отделни права-това е завет/.В РП има два вида разпореждания: легати и фидеикомиси. В Юстиниановото право те са изравнени.

Легати

Легатите се учредяват с формални изрази в завещанието и са в тежест на наследника. Те биват:

  1. Учредява се с думите “давам и завещавам”. Предмет – само вещ в цивилна собственост или цивилно вещно право в/у чужда вещ. Прехвърля се собственост;
  2. Учредява се с думите “да бъде осъден” има облигационно действие: наследодателя има право да иска от наследника извършване на нещо – плащане на сума, прехвърляне на собственост и други;
  3. Учредява се с думите “да позволи” наследникът да позволи на наследодателя да вземе нещо за себе си;
  4. Учредява се с думите “да вземе нещо предварително” при няколко наследника, може да се разпореди само един от тях да получи наследствените имоти и само останалото да се разпредели между всички.

Легатите се учредяват в завещание, а по-късно в отделни писма да наследника /при условие че в завещанието се споменава за писмото/.

Фидеикомиси

Фидеикомиси в превод означава “поверен на добросъвестността”- неформално учредени завети, направени в завещание или извън него без спазване на строги форми /устна декларация, писмо/. Те могат да се правят и в полза на лица, неспособни да получават чрез легати или завещание наследство в тежест на всяко лице /наследник/, което получава наследство. За да бъдат правно задължителни, обаче те трябва да са направени от лице, способно да завещава. В по-късен етап се въвежда универсалният фидеикомис – наследодателя възлага на наследника да предаде цялото  или част от наследството на дадено лице – универсален фидеикомисар. В Юстиниановото право е регламентирано, че универсалния фидеикомисар на наследството се третирал като истински наследник, а за редовния наследник се запазвала 1/4 от наследството.