60. Наследства и наследяване. Принципи на римското наследствено право.

Наследство – съвкупност на онези имущ.права и задължения, които след смъртта на

наследодателя преминавали върху наследника. То представлява съвкупност от имуществени права и задължения, не включва лични –право на патронат, на настойничество. Не всички имущества били включени в наследството. Пожизнените права /плодоползване/, и строго личните  /деликти/ и тези породени от поръчителство също не се наследявали. Не преминавали върху наследника и права и задължения по договори, сключени с оглед личността на наследодателя /мандат и дружество/.

  Наследството се откривало в момента на смъртта на наследодателя и се предлага на наследника.След като бъде придобито от наследника, той ставал общ правоприемник на наследодателя.

  Принципите на основата на които ставало разпределянето на наследството в римското наследствено право са:

  1. Принципът на кръвното родство /когнатство/ – разпределя се имуществото на наследодателя между членовете на фамилията му. Тези, които са били под властта му;
  2. Принципът на агнатското родство – при липса на когнати имуществото се разпределя между най-близките родственици /братя на наследодателя, чичовци или братовчеди/.