57. Деликти – Инерция, противоправно увреждане на чужда вещ.

Деликтите са неправомерни деяния, нарушаващи интересите на частните лица /кражба, повреда на чужда вещ/. Те са преследвани от частните лица по реда на гражданския процес и са свързани с частноправна санкция. Познаваме следните деликти:

 1. Посегателство срещу личността;
 2. Кражба;
 3. Противоправно увреждане на чужда вещ;
 4. Умишлено увреждане на кредиторите.

В резултата на тези деликти се пораждат следните искове:

 1. Наказателни – налагат наказание на виновния. Те се  погасяват със смъртта на виновния, а част от тях, /целящи отмъщение/ и със смъртта на потърпевшия.
 2. Реиперсекуторни – дават обезщетение на потърпевшия за имуществени загуби, които е понесъл. Те са наследими активно /от страната на виновния/ и пасивно /и от двете страни/.
 3. Смесени – и двете по-горе.

  Инюрия /посегателство с/у личността/ – този деликт се състои от незачитане на чуждата личност. Това може да е с думи или действия. Законът на 12те таблици уреждал отделните случаи:

 1. Ако едно лице е осакатено от друго, то има право да осакати по същия начин и виновния;
 2. Ако се касае само за счупване на кост, дължи се обезщетение от 300 аса;
 3. При по-лека обида чрез удари-обезщетение 25 аса.

Преторът е уредил тази материя, като заместил исковете по таблиците с един общ иск, по който потърпевшия може да получи обезщетение, чийто размер съдията определя по справедливост.

Противоправно увреждане на чужда вещ – за пръв път този деликт се разглежда в закон ”лекс аквилиа”:

 1. При убийство на роб или животно – виновния плаща най-високата стойност, която са имали през последната година
 2. Унищожаване или повреда на чужда вещ-най-високата стойност през последните 30 дни. За да се породи предвидената отговорност, било необходимо за има неправомерно увреждане на чужда вещ, причинена чрез телесно въздействие в/у самата вещ с вина или лека небрежност. По-късно под влияние на чуждите практики било прието, че не е необходимо телесно въздействие.