56. Настойничеството като квезиконтракт. Отговорност на настойника.

Освен от договорите , задължения възникват и по силата на закона от някои фактически състави, където няма съгласувания на воли. Това са квази-контрактите.

           Настойничество – настойникът е длъжен да управлява имуществото на малолетния с грижа на добър стопанин така както се грижи за собствените си имоти. Настойникът можел да отчуждава неговите имоти, да сключва от негово име правни сделки и да води вместо него правни процеси. Той придобивал в резултата на сделките права и задължения, като прехвърлял в последствие резултата от правната сделка в имуществото на непълнолетния. 

           Настойникът е длъжен да даде сметка за управлението след свършване на настойничеството. Ако е направил разноски, може да иска обезщетение за тях. Тъй като той върши работа за чужда сметка, поради това е длъжен за се отчете за извършеното. Ако е бил ощетен, малолетния има право на искове срещу настойника за причинени вреди и загуби от виновни действия. Настойничеството се прекратява със смъртта на една от двете страни, с навършване на години от малолетния или при смяна на настойника от властите поради небрежност.