55. Плащане на недължимо. Други отношения, уредени с кондикция.

Когато едно имуществено благо е преминало от едно имущество в друго без правно оправдание, говорим за неоснователно обогатяване /пример – лице заплатило погрешка несъществуващо задължение/. Като средство за премахване на неоснователното обогатяване в римското право се използва кондикцията. Това е е абстрактен иск, чрез който се обхващат и санкционират различните случаи на неоснователно обогатяване.

       Искове, за връщане на недължимо платено и други искове за неоснователно забогатяване – това са:

А/ Кондикция индебити – когато едно лице плати по погрешка несъществуващ дълг, може да иска връщане на платеното. Условието е платеното да не е дължимо.

Б/ Кондикция куза дата –когато едно лице е дало нещо или е поело задължение с оглед някаква причина, но тя не се осъществи, то може да иска връщането на даденото или освобождаване на поетото задължение чрез този иск. За да  бъде упражнена тази престация са необходими две неща: първо –да е извършена престация и второ – целта, с която тя е извършена да не се е осъществила /например едно лице предава на друго своя роб, за да го замени с роба на второто лице/.

В/Кондикция об турпем и кондикция об инистам – когато едно задължение е поето поради неморална или незаконна причина, чрез този иск длъжникът може да се освободи от задължението си или  ако го е изпълнил да получи обратно това, което е дадено поради неморална или незаконна причина /ако ви дам пари, за да гласувате за мен/.Този иск се завежда само ако  ищецът не е участвал в неморалното или престъпно деяние. За втората – ако ви дам сума, за да убиете някого, не мога да искам даденото обратно. Но мога да го искам, ако дам сума да не убиете някого. С други думи с материални жертви се старае да предотврати извършването на престъпление.                    

Г/Кондикция син кауза – когато има безпричинно обогатяване на едно лице за сметка на друго и не влиза в първите три случая, с/у обогатилия се може да се заведе иск, по който отговаря до размера на обогатяването си.