54. Водене на чужда работа без поръчка

Освен от договорите, задължения възникват и по силата на закона от някои фактически състави, където няма съгласувания на воли. Това са квази-контрактите. Те биват:

            1. Водене на чужда работа – когато едно лице започне извършване на чужда работа, без да е получило поръчка за това , от този факт възниква задължение за него да довърши започнатото с грижа на добър домакин /пример – плащане на дълг на отсъстващ приятел или  поправяне на покрива му вдигнат от вятър/.
Ако то направи разноски по тази работа, може да иска обезщетение за тях /може работата да не е довършена поради случайни събития/.

            2. Имуществена общност – от имущ.общност на няколко лица възниква правото всяко от тях да иска делба или обезщетяване на разноски по поддръжка на общата вещ с искове. Тези искове зависят от вида и произхода на общата веща – при наследяване, при сливане границите м/у два имота и в останалите случаи. Съдията при тези искове прехвърля собственост – адюдикация.

             3.Настойничество – настойникът е длъжен да управлява имуществото на малолетния с грижата на добър стопанин и дава сметка за управлението след свършване на настойничеството. Ако е направил разноски, може да иска обезщетение за тях.