51. Дружество. Мандат.

Дружество

Това е консенсуален договор, в който 2 или повече лица се съгласявали да поставят нещо в общо владение, за да постигнат позволена от правото цел, състояща се в реализирането на материални облаги.

Елементи

Съгласие
Съгласие на страните да образуват дружеството – не се изисквала някаква тържествена форма. Допускането на нов съдружник ставало само със съгласието на всички останали съдружници. (Улпиан: съдружникът на моя съдружник, не е мой съдружник).

Апорт
Съдружникът можел да внесе като апорт собствеността или ползването на определени вещи, както и само със своя труд.

Цел
Тя трябвало да бъде позволена от закона.

Участие на съдружниците в дружествените печалби и загуби
Определяло се в разпоредбите на дружествения договор, а ако не е било определено – те се разпределяли по равно между всички съдружници.

Права и задължения на съдружниците в дружеството

– Да извършат обещания апорт;
– Могат да сключват сделки в кръга на дружествената дейност;
Отговаряли за своята небрежност и умисъл (в класическото право; при Юстиниан отговорността била намалена).

Отношения с трети лица

Дружеството не било юридическо лице, сделките на всеки съдружник пораждали задължения само за него. Затова третото лице, с което той сключва сделка може да предявява искове само към него.

Юстиниан дал възможност това да се промени – но само до толкова, колкото останалите съдружници се били обогатили от сделката с третото лице.

Прекратяване на дружествения договор

– Ако един от съдружниците почине;
– Когато се постигнела дружествената цел;
– Когато стане ясно, че постигането й е невъзможно;
По волята на страните;
– При едностранен отказ от него (с предварително предупреждение);
– При изтичане на уговорения срок, ако има такъв.


Мандат

Консесуален договор, по силата на който едната страна (мандатарят) се задължава към другата страна (манданта) да извърши по нейна поръчка безвъзмездно едно юридическо или фактическо действие.

Предмет

Дадено юридическо или фактическо действие. Извършеният юридически акт от мандатаря пораждал правните последици в негово лице, а не в лицето на манданта (за разлика от представителството).
– Безвъзмезден договор: в предлкасичекото и класическото право се прибавила възможността мандатарят да получи хонорар.
– Мандатът трябвало да бъде сключен в интерес на манданта.

Права и задължения

– Мандатарят бил задължен да изпълни поръчката точно според указанията на манданта;
– След изпълнението на поръчката мандатарят бил длъжен да даде сметка и да прехвърлирезултата от извършената работа;
– Мандантът бил задължен да заплати разноските на мандатаря по изпълнението на поръчката.

Погасяване на мандата

Погасявал се с изтичането на уговорения срок, по взаимно съгласие на страните, едностранно или поради смъртта на една от страните.

Вижте още лекции по римско частно право.