47. Влог. Залог.


Влог и Залог.
Това са реални договори, за чието сключване освен съгласието на страните е необходимо и
предаването на една вещ.

Договорът за влог е реален договор, при който длъжникът получава държането на една вещ, като се задължава да я съхранява и да я върне на кредитора. Кредиторът се нарича депонент /влогодател/, а длъжникът депозитар /влогоприемател/.Депозитарят не бива да си служи с вещта.Ако вещта погине при бедствие и той не може да я върне, дължи двойния размер на стойността и.
Особени видове влог –
1.Необходим влог – влогът по време на някакаво тежко бедствие –пожар, заметересение, наводнение. Поради извънредни събития влогодателя предава своята вещ на първото срещнато лице.
2.Секвестърът – предмет на влога е една спорна вещ, която се поверява на трето лице до разрешаване на спора. Вещта по уговорка се предава на спечелилия спора.
3. Нередовният влог – едно лице влага у другиго не индивидуални, а заменими вещи например пари.
Получилият парите или заменимите вещи връща не същите пари, а същата сумаи вещи от същия вид и количество.
Договорът за залог- договор,при който кредиторът по едно задължение може да получи в залог една вещ за обезпечаване на свое вземане.В такъв случай той придобива вещно право -заложно право върху вещта. Кредиторът се задължава да върне вещта ,когато се удовлетвори вземането, като няма право да я използва.Ако залогоприемателят има разноски за запазване на вещта или протърпени вреди, има право на иск срещу залогодателя.