46. Заем. Заем за послужване.

 

Договор за заем и договор за заем за послужване – Това са реални договори, за чието сключване освен съгласието на страните е необходимо и предаването на една вещ.
Договор за заем – сключва се с предаването на парична сума или известно количество вещи на едно лице. Обект на договора са само заместимите вещи. Длъжникът получава собствеността на известно количество заместими вещи, като се задължава да върне същото количество и качество вещи. Заемът е
едностранен договор, т.е.поражда задължения само за едната страна.Длъжникът не дължи повече от това, което е получил т.е. лихви не се дължат, освен ако не са уговорени със стипулация. Когато заемът е в пари се дължала лихва.
Договор за заем за послужване – реален договор, при който длъжникът получава държането на една веща, за да си послужи с нея. /напр. един сарафин получава кесия със златни монети, за да украси с нея своята будка/. Комодатът е двустранен възмезден съвършен договор. От него възниквата задължения за комодаря /лицето, което получава вещта/. Могат да възникнат допълнително и задължения в тежест на комоданта /лицето, даващо вещта/ – при условие че комодарят е направил разноски за съхраняване на вещта или е претърпял загуби. Комодарят е длъжен да полага грижи като добър домакин относно вещта.
Комодантът не получава никакаво възнаграждение за заема, а има право да поиска връщане на заетата вещ.
lawacademy1