45. Ритуални, вербални и литерални договори.

Ритуални, вербални и литерални договори.

Ритуaлни договори /nexum/ – това е най-старият формален договор зазем. В най-старо време, когато монетите не съществували, кредиторът отмервал на везни медта, която дава в заем и произнасялтържествени думи. По-късно с въвеждаен на монетите, тегленето н мед е ставало привидно. Това е била формата за сключване на сделаката и след нея се поражзало задължение за длъжника да върне полученото.
Вербален договор – най-важна е стипулацията. Тя е формален договор, който се сключва чрез задаване на въпрос от страна на кредитора и даване на отговор от страна на длъжника. Въпросът и отговорът се задават в тържествени изрази и с глагола “обещавам”. Ако не се спази формата те се считата за нищожни. През време на империята стипулацията се сключвала с всякакви думи даже и латински.
Стипулацията е абстрактна сделка причината и лежи вън от съдържанието.
Видове особени стипулации:
1. Кореалнаактивна /единият кредитор пита:“Обещаваш ли да ми дадеш50 златни монети?“, а след това другия кредитор задавал същият въпрос и на двамата длъжника отговаря наведнъж :“Обещавам“/ и пасивна /кредиторът питал последователно двамата длъжници и те отговаряли общо обещавам/
2. Акцесорни:
А/адстипулация – длъжникът се задължава към трето лице да му плати същото, което дължи другиму по друга стипулация;
Б/ адпромисия – кредиторът на едно вземане получава възможност да иска изпълнение на задължението и от трето лице, с което сключва тази адпромисия.Tя се употребявала за поръчителство.
3.Наказателни – санкциониране на съглашения, които нямат юрид.санкция
4. Новаторна – замяна на едно старо задължение с едно ново.