44. Основни и допълнителни елементи на договора

 

Основни и допълнителни елементи на договора.
Съгласието между контрактуващите е онзи елемент, който отличава договорите от други източници на облигационните отношения – квазиконтрактите, деликтите и квазиделиктите. Съгласието се дефинира като съгласуване волята на страните върху предмета на облигационното правоотношение.
Съгласието има два елемента:
1. Предложение –устно или писмено,отправено към един правен субект или към повече лица. Докато не бъде прието то не създавало правна връзка.
2. Приемане на предложението – при формалните договори това ставало под определена форма, а при реалните – с извършване на една престация. При концесуалните – приемането е било съвсем свободно и въпросът дали има приемане било въпрос на тълкуване.
Когато договорът се сключвал между лица намиращи се на различно място, съгласието се изразявало в писмена форма. Това е т.нар. договор между отсъстващи.
Случайни елементи на договора са:
1. Срок – едно бъдещо сигурно събитие, в зависимост от което се поставяло изпълнението на задължението. Той е:
а/определен – в зависимост от една определена дата
б/неопределен – времето за бедещото събитие е неизвестно
Друго деление на срока било: срок в полза на кредитора, в полза на длъжника и в полза на двете страни. И на: прекратителни /от бъдещо събитие зависи погасяване на вземането/ и отлагателни срокове /отлага изпълнението на задължението/.
2. Условие – бъдещо несигурно събитие, от което зависи пораждането или прекратяването на правните последици на договора.Уловията се делят на:
а/ произволни – сбъдването зависи от волята на длъжника напр.проджба на вещ, при условие че продавача отиде в Гърция
б/ случайни – сбъдването зависи от случайността – продажба на имот, при условие че собственика умре.
В/отлагателни – от сбъдването на събитието зависи пораждането на права и задължения.
Г/прекратителни – от сбъдването на събитието зависи погасяването на права и задължения.