1. Учение за държавата като наука


Общо учение за държавата като научна дисциплина.
Предмет.
Общото учение за държавата е самостоятелна научна дисциплина, която се е формирала и съществува като част от научното знание за света. ОУД принадлежи към кръга на обществените науки. То изучава държавата като част от социалната реалност.
Сложността на всеки обект обуславя специализация на научните изследвания към него. Това води до формиране на група от науки, които изследват един и същ обект. Например държавата, като обект (саморазвиваща се органична социална общност) се изследва от историческата наука, от социологията, от политологията и от други науки.

 1.  
  1. Държавата, като саморазвиваща се органична социална общност, е конкретен обект и на правната наука. Държавата се изучава както от общотеоретичните, така и от отрасловите правни научни дисциплини. Общото учение за държавата е научна дисциплина, която има за свой непосредствен обект държавата.
   В рамките на обекта всяка отделна наука има свой предмет. Предметът на една наука обхваща явления и процеси, които се изучават само от тази наука. Общото учение за държавата е научна дисциплина, която от своето ниво на теоретичност изучава най-общите закономерности за държавата, като организирано социално явление. Това е научна дисциплина, която изучава:
  • същността на държавата като социално явление;
  • възникването и развитието на държавата като социална даденост;
  • начините на нейното проявление и формите й на социална съществуване.
  1. Общото учение за държавата и другите науки:
   Обществените науки се делят на :
  • общи и частни
  • философски и нефилософски
  • каузални и нормативни
  • теоретични и приложни

         Общото учение за държавата е частна обществена наука, която по своя предмет и подход, по своята същност е философска научна дисциплина, също и каузална наука. Тя има за предмет на изучаване държавата като социална дейност, като реалност, като съществуващо. ОУД също така е и теоретична наука с фундаментален характер, присъщ на всички философски науки.  В рамките на своя предмет тя дава най-общо теоретично обяснение на държавата.
  Общото учение за държавата има свое определено място в системата на правната наука. Прието е, че в системата на правните науки влизат три групи науки: теоретико-исторически, отраслови и приложни. ОУД е една от теоретико-историческите правни науки. Разликата между ОУД и другите науки, които изучават държавата, е в това, че ОУД изучава държавата въобще, изучава държавността като форма на проявление на държавата, закономерностите на възникване на държавата въобще като социална даденост.
  3.  ОУД има за цел:
  – Да разкрие факторите на самоорганизация на държавата като социално самостоятелно явление. В своята взаимообвързаност те представляват елементите на държавата.
  – Да разкрие факторите на саморазвитие на обществото, в резултат на което се поражда държавата.
  – Да разкрие факторите, които определят саморазвитието на държавата, както и насоките на това саморазвитие.
  – Да разкрие нивата на самоорганизация на държавата в съответните им форми.