67. Видове юридическа отговорност

 

Съществуват четири вида юридическа отговорност – наказателна, административна, трудовоправна и гражданскоправна.

Наказателноправната юридическа отговорност настъпва тогава, когато е налице престъпление. Престъплението е вид правонарушение, наказуемо по наказателното право. Престъплението е с по- висока степен на обществена опасност от останалите правонарушения. Но по-точно е да се каже, че престъплението е правонарушение, посочено като такова от наказателноправните норми, а според НК престъпление е това деяние, което е обявено от закона за наказуемо (чл.9.,ал1.). Наказателноправната юридическа отговорност е винаги лина, персонална и се търси от конкретното лице за конкретно негово деяние.

Администртивната отговорност е следствие от административното нарушение. Тя се нарича още административно наказателна отговорност, защото е свързана с налагането на наказания.

Административната отговорност е осъществяване на санкции, предвидени за виновно неизпълнение или лошо изпълнение на административноправни задължения. Тази отговорност се реализира от органите на изпълнителната власт. При нея се осъществяват определени процедури, предвидени в административнопроцесуалното право.

Трудовоправната (дисциплинарната) отговорност се реализира при трудовоправни нарушения. Това са нарушения на Кодекса на труда, в който са изброени както нарушенията, така и предвидението за тях санкции.

Гражданскоправната отговорност е правовъзстановителен вид юридическа отговорност. При нея се цели възстановяването на това, което правонарушението е причинило. Самото правонарушение е нарушение на гражданскоправна норма – неизпълнение на гражданскоправен договор, нарушаване на интелектуална собственост, причиняване на щета на имуществото и т.н.