65. Понятие за юридическа отговорност

 

Въпросът за юридическа отговорност се поставя тогава, когато е налице правонарушение.

Същевременно юридическата отговорност е вид правоотношение.

 То е правоотношение между извършителя на правонарушението (правонарушителя) и този, който по закон може да търси юридическа отговорност. Не е задължително едната страна по правоотношението да бъде държавата в лицето на свой специализиран орган. Държавата участва само в реализацията на наказателна и административна юридическа отговорност, докато гражанскоправната отговорност може да се извърши и без участието на държавата.

Държавата определя реда, по който се реализира юридическата отговорност, но тя невинаги взема участие в самата реализация.

Субекти на юридическата отговорност като правоотношение от страна на този, който по закон може да я търси, могат да бъдат и държавни органи, и пострадалият от правонарушението, и изправната страна (в гражданското право).

Съдържанието на юридическата отговорност се образува от правата и задълженията на страните по него. От една страна, субектът, който може да реализира юридическата отговорност, има основното свое субективно право да търси и наложи юридическа отговорност посредством предвидените в закона санкции. На това негово субективно право съответства правното задължение на правонарушителя да не противодейства срещу това субективно право, като изтърпи наложената санкция.