63. Състав на правонарушение

 

Правонарушението е сложен юридически факт. То е съставено от отделни елементи, всеки от които трябва да е настъпил, за да е налице правонарушение. За да е налице правонарушение, всички тези елементи трябва да са настъпили в своята кумулатиност.

Четири са елементите на правонарушението: 1)обект на правонарушение; 2)субект на правонарушението ; 3)обективна страна; и 4)субективна страна – вина.

1)Субектът на правонарушението е лицето, което е извършило противоправно действие. Това лице трябва да притежава качеството деликтоспособност, т.е. да може да носи юридическа отговорност. Според българското законодателство две са предпоставките за това: наличие на определена възраст (18години, по изключение 14 години за наказателна отговорност) и вменяемост.

2)Обект на правонарушението е това, срещу което е насочено самото противоправно действие. Могат да бъдат както материални, така и нематериални. Обектите на правонарушението са винаги материално и нематериално фиксирани неща и явления от заобикалящата действителност.

3)Обективна страна на правонарушеноето се състои от четири елемента: деяние, резултат, причинна връзка между деянието на резултата, противоправност на деянието.

3.1. Деянието се състои в действие или бездействие.

3.2. Необходимо е да е налице и вредоносен резултат. Той може да бъде материален и нематериален характер. Неговата вредоносност се състои в това, че той е предизвикал неблагоприятни последици.

3.3. Причинната връзка е това, което свързва деянието с резултата. Тя е налице, когато се прави изводът, че деянието е причината за този именно резултат, а резултатът е в следствие от това именно деяние.Между деянието и резултата трябва да има непосредствена връзка.

3.4. Противоправността се състои в нарушаване на изискванията на правната норма. Само правото определя кои деяние са противоравни и кои не.

4)Субективната страна на нарушението се обхваща от вината. Най общо казано, вината е субективното отношение на дееца към извършеното от него деяние. Тя има интелектуална и волева страна. Интелектуалната страна се изразява в оценката, която дава деецът за своето неправомерно поведение, в съзнаването или несъзнаването на това поведение. Волевата страна се изразява в неговото волево поведение по време на противоправното деяние – в това какво е участието на волята му при осъществяване на правонарушението.