55. Правоприложен юридически акт

 

Издаването на правоприложен акт е заключителният момент от правоприлагането.

Властническите правоприложни актове биват два вида – административни и съдебни.

Едните са актове на изпълнителната власт, а другите на съдебната власт. Всеки праворпиложен акт е индивидуален юридически акт, защото съдържа конкретни признаци относно всички онези юридически факти, въз основа на които той се издава. Правоприложният акт трябва да бъде в съответствие с изискванията на нормативните актове и затова се говори за законосъобразност на индивидуалните актове.

Относно природата на индивидуалните юридически актове има спор в правната теория, доколкото е налице спор относно генералните (общите) и индивидуалните норми. Съдебният акт е вид индивидуален юридически акт и държавновластническо волеизявление на съда, с което той реализира функцията си да правораздава. Съдебните актове биват три вида – определения (по хода на делото), решения и присъди (по решаване на делото).

А Административният акт е властническо волеизявление на орган на държавно управление, издадено въз основа на рамките на закона, което едностранно предизвиква правни последици в сферата на изпълнително-разпоредителната дейност.

Всеки правоприложен акт следва да притежава определени атрибути: предмет, адресат, орган, който го е издал, описание на фактически обстоятелства и т.н.

От гледна точка на това, коя част от правната норма прилагат, правоприложните актове се делят на такива, които прилагат диспозицията, и други, които прилагат санкцията на правната норма.