45. Юридически факти. Понятие. Обща характеристика

 

Юридическите факти са тези факти от реалната действителност, които имат значение за правото.

Фактите, които имат значение за правото, са наричат релевантни за правото факти или юридически факти. Останалите факти, които нямат значение за правото, се наричат ирелевантни по своята природа факти.

Юридическите факти се съдържат в хипотезата на правната норма и представляват конкретните обстоятелтва от реалната действителност, с осъществяването на които действащото право свързва настъпването на определени правни последици, които са предвидени в диспозицията на правната норма.

Правноквалифицираната преценка за това дали един факт е релевантен за правото или не е, се прави преди всичко въз основа на природата на самите факти и от тяхната значимост за индивида и обществото пред определен етап от социалната евлоюция. Има определени изисквания по отношение на фактите от реалната действителност, за да се конституират те като юридически. Тези иисквания имат своето основание преди всичко в природаа на самите факти. Те са:

А) юридическите факти следва реално да съществуват в действителността, а не да са илюзорни факти;

Б) те следва да бъдат сеитвно възприемаеми въз основа на сетивата на нормално развито човешко съзнание;

В) трябва да са значими за правото.

Но в крайна сметка правноквалифицираната оценка следва да се вземе от действащото право и преди всичко от законодателя. Законодателят тябва да реши кои точно фактически обстоятелства от цялото многообразие от факти на реланата действителност ще следва да се конституират като юридически.

В тази своя задача законодателя трябва да изхожда от природата на самите факти, от всичко фактори, които се наслагват през различните етапи на социалната и правна еволюция, и заедно с това с целите и задачите на законодателната политика.

Всеки юридически факт трябва реално да съществува, да е налице, да е настъпил, за да носи правни последици, с които той се свързва.

Дълбокият смисъл на признаването на определени факти за юридически е целта те да доведат до възникването на определени правни последици. Характерът на тези последици оже да бъде най-различен. Юридическите факти могат да доведат до възникването, изменението или прекратяването (погасяването) на правни отношения или до придобиването или загубването на определени правни качества. Така раждането на дете води до придобиването на качеството на субект на правото, а смъртта ще доведе до тяхното прекратяване и т.н.

Предназначението на юридическите факти в механизма на правното регулиране е да обслужва динамиката на правното регулиране. Във връзка с това те могат да се определят като своеобразни двигатели, лостове, посредством които се привеждат в действие правните норми. По такъв начин юридическите факти поставят и началото на т.нар. индивидуализация в правното регулиране – те образно казано придръпват правните норми към реалната действителност.

Цялата правна действителност е съвкупност от юридически факти. Подредени по определен начин. те са част от правната система. Никоя правна норма не може да бъде реализирана ако не настъпи определен юридически факт, с който се свързват правните последици на тази правна норма.

Юридическите факти имат своя логика, те не се създават хаотично.

 Обратна сила между юридическите факти и нормативните актове – юридическите факти проучават нова правна квалификация на правно релевантни или нерелевантни.