32. Проявления на правния интерес в правната система

 

Интересът като предпоставка и цел на упражняване на субективното право – интересът е в основата на правоотношението като юридически модел на връзката между субективните право и задължения, техните титуляри и предмети. Интересът е основата, мотивът за правомерна дейност, защото човешкото правнодопустимо поведение е целенасочено. Целта на субективното право и на юридическото задължение е поведение, чрез което да се реализира благото, но с различен полезен резултат на страните. Във връзка с това съществува спор в доктрината дали интересът е предпоставка, или цел на упражняване на субективното право.

Според първата теория интересът трябва да се включи в дефиницията на понятието субективно право. Защото в определението на субективното право трябва да се включат и двата елемента на всяко правоотношеие – воля и интерес.