16. Правните принципи и правната система

 

1. Определение
Правният принцип е утвърдено морално, политическо или юридическо начало, което изпълнява ролята на решаващ аргумент (идея) при вземането на юридическо решение относно формулировката и действието на правните норми.

2. Разлики между правните норми и правните принципи
Правните принципи се различават значително от правните норми.
Правните принципи, за разлика от правните норми, не представляват правило за поведение. Правните принципи, както и правните норми, имат общ характер, но този общ характер е от принципно различно естество. Правният принцип изразява идея, а не норма. Ролята на тази идея не е да предпише конкретни действия, както е при нормите, а да обоснове търсенето и формулирането на норма в определена насока. От интелектуална и логическа гледна точка правният принцип е средство, ръководна идея за аргументация.
– Второто принципно отличие на правните принципи от правните норми се състои в това, че правните норми притежават юридическа сила, съдържат се в строго определени източници. Преди да бъдат приложени, трябва да бъде проверено дали те притежават юридическа сила. Правните принципи не притежават юридическа сила, не е необходимо тяхното прилагане да бъде предшествано от проверка и доказване на валидността им. За да бъде приложен един правен принцип, не е необходимо да бъде доказано, че той се съдържа в определен правен източник. Освен това, правните принципи не са съгласувани помежду си и не формират стройна и безпротиворечива система, както е при правните норми. Правните принципи не са ясно и категорично йерархично подредени. За да може обаче един принцип да притежава юридическо действие, той трябва да бъде общоприет, да бъде доказано, че той вече в достатъчна степен притежава утвърденост и приложимост.
Правните принципи притежават начин на действие, различен от този на правните норми. При правните норми действа формулата “или-или”. Когато между 2 правни норми съществува конфликт, те взаимно се изключват помежду си. Правните принципи не се изключват помежду си, както правните норми. Принципите притежават различна относителна тежест в зависимост от конкретната ситуация. Принципите се конкурират помежду си, в една конкретна ситуация се прилага един принцип, а в друга – другият конкуриращ принцип.
Правните принципи не са вид правни норми и не са част от позитивното право. Те обаче са част от системата на правото, защото участват в процеса на цялостното действие. Правните принципи не са юридическо правило за поведение, а правило за юридическо обосноваване. Те са винаги ясно текстуално формулирани в рамките на по-широк юридически контекст. С помощта им съдията решава казуса, като обосновава прилагането на една или друга правна норма. Системата на правото е съставена от разнородни компоненти, а правните принципи представляват основните нейни обединителни начала.

3. Приложение на правните принципи
Правните принципи участват практически при решаването на конкретни правни ситуации. Например:
Съдебен прецедент
При съдебния прецедент, за да стигне до извода, че за решаването на казуса е необходима нова правна норма, съдията излага мотиви, централно място в които е обсъждането кои правни принципи действат в настоящия случай.
Аналогия на правото
Аналогията е основана на идеята, че правната система е пълна, т.е. тя съдържа в себе си правни норми за разрешаване на всички юридически казуси от регулираната материя. Когато съдията установи празнота в закона – липса на норма, която да регулира определен казус от регулираната материя, и тази празнота не може да бъде попълнена с аналогия на закона, той има правото и задължението с помощта на правните принципи да формулира необходимата му нова правна норма. Установената от съдията правна норма служи единствено за решаването на висящото дело. Тя не се превръща в част от закона и няма юридическата сила на другите норми от този закон.
– Забрана на отказ от правосъдие
Принципът за забрана на отказ от правосъдие действа в континенталните правни системи в областта на гражданския процес. Неговата задача е да забрани на съдията да отказва решаването на заведено дело под предлог, че вече кодифицираното право не съдържа изрична норма. За да изпълни задължението си да реши възложеното му дело при липса на закон, съдът има право с помощта на правните принципи да създаде нова правна норма.
Тълкуване
При тълкуването съдията използва правните принципи, за да изясни вече съществуваща, но неясно формулирана правна норма.
– Злоупотреба с право
Ако при злоупотребата с право са осъществени юридически факти, които налагат прилагането на определени правни норми, съдът може да откаже да ги приложи, и да приложи други норми, съдържащи други правни последици. За да аргументира своя избор за прилагане на друга правна норма, съдържаща други правни последици, съдът се мотивира, на първо място, с целите, преследвани от страните, и на второ – с правните принципи, относими към конкретните факти.
– Неявна колизия между правни норми
По правило правните норми се изключват помежду си. Възможно е или прилагането на едната, или на другата правна норма. Възможно е обаче, по изключение, колизията да не е явна. В този случай законодателят е дал не взаимноизключващи се, а алтернативни решения на определен вид отношения. При тази хипотеза правните принципи ще аргументират избора на съдията в полза на една от двете възможности.

4. Видове правни принципи
Правните принципи могат да бъдат класифицирани на базата на различни критерии.
1) В зависимост от това, къде са текстуално формулирани
– Законови
Те са формулирани в Конституцията, законите или подзаконовите нормативни актове.
 Юриспруденциални
Те са установени от съдебната практика.

2) В зависимост от естеството на своя произход
– Морално-политически
Те произтичат от политическата философия и морала на едно общество. Притежават широко социално действие.
Правно-технически
Те имат правно-техническо естество и тяхното действие е ограничено изцяло в рамките на системата на правото.

3) в зависимост от сферата, в която се прилагат
Общи
Общите правни принципи намират приложение в системата на правото като цяло, обхващат и действат във всички правни отрасли и юрисдикции.
Общите правни принципи са предмет преди всичко на общата теория на правото.
Общи правни принципи са: “Юридическата отговорност се осъществява само при наличието на вина”, “Никой не може да извлича ползи от своето противоправно поведение”, “Комуто ползите, нему и вредите” и т.н.
– Отраслови
Отрасловите правни принципи имат ограничено приложение – само в един или в група отрасли на правото.
Изучаването на отрасловите правни принципи се извършва от отрасловите правни науки.
Отраслови правни принципи са:
– в гражданското право: справедливостта, равнопоставеността на субектите и др.
– в административното право: законност, целесъобразност, публичност, прозрачност и др.
– в трудовото право: закрила на наемния труд, свобода на труда и забрана на принудителния труд, равенство във възможностите и премахване на дискриминацията и др.
– в процесуалното право: независимост на съда, подчинение на съда само на закона и др.