15. Видове правни принципи

 

Правният принцип е понятие на правната теория, която го изследва във връзка с неговото значение за конструиране на всяко право. Правният принцип е ръководно обществено обосновано начало в дейността по създаване и реализиране на правн смисъл. С термина правен принцип се изразява родовото понятие, което се конкретизира в принципи на правото и принципи в правото.

Предмет на настоящото изследване са принципите на правото, което налага тяхното разграничение.

Първото разграничение се отнася до смесване между правни принципи, принципи на правото и принципи на даден правен отрасъл. С общото понятие правни принципи се смесват няколко въпроса. На първо място се сливат въпросите, свързано с начина на извличане и с обхвата на принципите.

Смесват се смисълът и значението на понятието с неговата езикова формулировка. Очевидно щом понятията имат различно значение и същност, би трябвало да има съответна лингвистична форма, в която се отразят разликите.

На следващо място с по-голямо теоретично значение са допуснатото недооценяване на различни по смисъл понятия и обединяването им в едно. Като се критикува становището, според което принципите се търсят вън от правото и в него, се обляга на изцяло нормативистка концепция за правото. Смесват се въпросите : откъде се черпят живителните сили на правото, какъе е неговият цялостен, но и обособен от образуванията му смисъл, също и как, чрез какво в него се реализира този смисъл. Смисълът на правото е най-общо ред, ценностен ред, той не може да бъде воля на законодателя. Концепцията за правото като затворена волева система води до генерализиране и опростяване смисъла и ценностите на правото и неговите атрибути. По същата линия не се дооценява теоретичното значение на понятията за принципи на правото и принципи в правото. Въпреки че принципът носи смислова тежест, все пак отликите в рамките на рода – правните принципи, открояват смисъла и значението на понятията.

Понятието правен принцип включва родово разбиране за правните принципи. В него се съсредоточават всички идеи, основни положения, които имат отношение към правото както в неговата цялост, така и в неговите части.

*** В рамките на родовото понятие правни принципи има две нива.

Първото ниво включва понятието принципи НА правото. Става въпрос за ръководни начала, в които присъства идеално съдържание. Идеалното в принципите на правото е пряко свързано с целта на правото, те носят и насочват смисъла на всяко правило за поведение към целта на правото.

Принципите на правото още се наричат основни принципи на правото или общи принципи на правото. Принципите на правото, в която намират израз основните ценности на обществото, се опира не толкова върху существуващото статукво – това, което е, но преди всичко и най-вече проектира бъдещото развитие на обществено-държавната цялост. В този план идеята за господство на правото (Rule of law) или за правовата държава е програсена в преамбюла и в чл.4,ал.1 от Конституцията на Република България. Принципите на правото са основни положения, които изразяват и опит, но и цел, към която се стремят всички участници в обществения живот. С тях задължително се съобразява законодателят, защото те му се налагат от социалната действителност, в която той е участник с предопределена в известна степен позиция. Такива принципи са хуманизъм, законност, равенство. Така в рамките на правните принципи се откроява първата група принципи на правото.

В рамките на родовото понятие правни принципи отделня място заемат принципите В правото, които са акт на лоялност към сегашния момент. Поради значението на принципа в правото да е ориентир за създаване и прилагане на позитивното право за част от него той е винаги изрично позитивиран в правни разпоредби. Такъв е и принципът, провъзгласен в чл.4, ал.1 от Конституцията, според който ‘’ Република България е правова държава. Тя се управлява според конституцията и законите на страната ‘’.

Става въпрос за формалното – изричното измерение на положения.

В правова държава като рамка на материални и формални елементи принципите в правото са насочени към настоящето, към действителното реализиране на целевите принципи на правото. Те представляват конретизация на принципите на правото в сегашния момент на обществено-историческо развитие и обществото за дадена група обществени отношения. Поради конкретната им нормативно среда отрасловите принципи или принципите в правото действат в определени граници в които обаче принципите в правото също съществуват като ръководни правни положения, които обосновават част от правното цяло. С оглед смислоия им приоритет за група обществени отношения принципите в правото могат да иамт и по-кратък живот, по-динамични са, за да служат на принципите на правото и на целта на правото.

Поради обстоятелството, че правните отрасли имат свои специфичен предмет и метод на правно регулиране, принципите в правото са в отношение на системност, йерархичност и отнасяне на общото към специалното. Като обобщение разликата между принципи на правото и принципи в правото не е в степента на абстрактност, а в това, какво част от правото синтезира принципът. Спецификата на регулираните обществени отношения предопределя въпроса за тяхната ценностна и еволютивна значимост за човека в исторически контекст. Принципите в правото представляват снемане на принципите на правото в отрасъла на едно по-долно ниво на правната структура. Поради деривативния им характер да се с по-ограничено приложение и с по-тесен конкретен смисъл от

принципите на правото те не могат да им противоречат с оглед смисъла на цялото. Същественото е в това, че правните принципи като родово понятие присъства обективна необходима цел в регулирането на обществените отношения обаче принципите в правото имат за задача да конкретизират и нагодят обективната необходимост от целево регулиране на конкретните обществени отнопения към целта на правото.

В семантичен план правният принцип дава приоритет на основополагащи и целеви смисъл за правото. За да е правен и за да ръководи нормата, принципът тябва да е обоснован смислново и процедурно, да е подчинен на утвърдени – полезни и доказани в културата и практиката на общността, начала.